The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 615
Total’s Visit
: 2127383
Year:2017 Volume: 1  Issue: 38  Area: Liberal arts

Göknur ERSARI; Yrd. Doç. Dr. Burcu TURAN TORUN; Atılhan NAKTİYOK
The Mediating Role Of Self Efficacy On The Relationship Between Emotional Labor And Work Stress: An Application On Nurses
 
In this study applied to nurses, it was aimed to determine whether self-efficacy has a mediating role on the relationship between emotional labor’s dimensions and job stress. Firstly, emotional labor, self-efficacy and job stress concepts theoretically were defined. Questionnaires were applied to 353 nurses in Van. The necessary analyzes were made and the findings demonstrated a full mediation role of self-efficacy on the relationship between deep acting and job stress. Also, nurses' self-efficacy was found to be high, job stress and emotional labor levels were found to be moderate.

Keywords: Emotional labor, Job stress, Self-efficacyDUYGUSAL EMEĞİN İŞ STRESİ ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖZ YETERLİLİĞİN ARACILIK ROLÜ: HEMŞİRELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
 
Hemşireler üzerinde yapılan bu çalışmada duygusal emeğin boyutları ile iş stresleri arasındaki ilişkide öz yeterliliğin aracılık rolü olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda duygusal emek, öz yeterlilik ve iş stresi kavramları teorik olarak incelendikten sonra; araştırmada gerekli olan verileri elde etmek için Van’da görev yapmakta olan 353 hemşireye anket uygulanmıştır. Gerekli analizler yapılmış ve elde edilen bulgular, duygusal emeğin alt boyutlarından derinlemesine davranış ile iş stresi arasındaki ilişkide, öz yeterliliğin tam aracı etkisi olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, hemşirelerin öz yeterliliklerinin yüksek, iş stresi ve duygusal emek harcama düzeylerinin ise orta seviyede olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Duygusal emek, İş stresi, Öz yeterlilikFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn