The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 187
Total’s Visit
: 3311301
Year:2019 Volume: 1  Issue: 44  Area: Liberal arts

Songül ÇAKMAK
CULTURAL MUSIC DIVERSITY İN DIYARBAKIR AND ITS EFFECT ON TRADİTİONAL FOLK MUSİC
 
The aim of this study is to reveal the importance of music in cultural studies through two approaches, focusing on the diversity of cultural music and traditional music co-existence that play a key role in ethnomusicology research. Here, local melodies are used as expressions of new sensual designs that take place over a settlement where as the multi-musical culture phenomenon represents a musical activity that depends on locationand place. Both of the seconcept sare based on a specific geography, cultural identity and in heritance whic hoccurs through belonging. In addition, the modern-traditiondialectic and the local-global relation ship have a decisive role on multilingual and traditional music. The act of coming together around a musical activity performed by communities that define / see themselves outside the dominant culture and attribute a moral value to this music are among factors that creates diversityand multi-cultural music. The qualitative study result revealed here is; In Diyarbakır, it is stated that cultural music hasled to positive diversity and synthesis in cultural music during there cent years, which is an integral part of traditional music studies.

Keywords: traditional music, multi-identity, cultural diversity, example of Diyarbakır city, cultural musicologyDİYARBAKIR’DA KÜLTÜREL MÜZİK ÇEŞİTLİLİĞİ VE GELENEKSEL HALK MÜZİĞİNE TESİRLERİ
 
Bu çalışmanın amacı, etnomüzikoloji araştırmalarında anahtar bir rol üstlenen kültürel müzik çeşitliliği ve geleneksel müzik birlikteliğine odaklanarak her iki yaklaşım üzerinden gerçekleşen müziğin kültürel çalışmalardaki yerini açığa çıkarmaktır. Burada çoklu müzik kültür olgusu yer ve mekâna bağlı olarak gelişen bir müziksel etkinliği temsil ederken, yerel ezgiler yine bir yerleşim üzerinden gerçekleşen yeni duyusal tasarımların ifadesi olarak kullanılmaktadır. Her iki kavram da belirli bir coğrafyaya, aidiyet üzerinden gerçekleşen kültürel kimlik ve mirasa dayanır. Ayrıca modern-gelenek diyalektiği ile yerel-küresel ilişkisi çok dilli müzik ve geleneksel müzik için belirleyici bir işleve sahiptir. Kendisini egemen kültürün dışında tanımlayan/gören toplulukların müziksel bir etkinliğin çevresinde kümelenmesi ve bu müziğe manevi bir önem atfetmesi çeşitlilik ve çoklu kültürel müziği oluşturan faktörler arasındadır. Burada ortaya konulan nitel çalışma sonucu; Diyarbakır’da kültürel müziğin son yıllarda geleneksel müzik çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan kültürel müzikte çeşitliliğe ve senteze olumlu yönde yol açtığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel müzik, çoklu kimlik, kültürel çeşitlilik, Diyarbakır ili örneği, kültürel müzikolojiFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn