The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 384
Total’s Visit
: 1246112
Year:2019 Volume: 1  Issue: 44  Area: Liberal arts

Numan ERTAŞ
CURRENT LİVESTOCK SİTUATİON ANALYSİS ACCORDİNG TO LEVEL 2 CLASSİFİCATİON, SPATİAL AND TEMPORAL DİSTRİBUTİON: EXAMPLE OF TRB2
 
The number and quality of animals are vital importance both at the global level and at the local level in both economy and nutrition. The decrease in the number of animals in the world should be considered and evaluated against the rapidly growing world population. In this study, it is discussed on the scale of level 2 which is determined according to the Classification of Statistical Region Units (CSRU) or the Nomenclature of Territorial Units Classification (NUTS) criteria. The region has great importance in Turkey, especially sheep breeding livestock. The region, constitutes 11.5% of sheep husbandry, 4% of cattle breeding and 9.5% of total animal husbandry. The contributing of the region about Turkey's animal production is higher than many other level 2 regions. The Provinces of the region;Bitlis, Hakkari, Muş and Van have different livestock structures. Each province's contributions to the economy and animal husbandry dietary sources in Turkey include alterations. While Van ranks first in sheep and livestock production in Turkey Muş is an important resource in the field of mandching and cattle. Bitlis and Hakkari provinces are particularly important in beekeeping activities in the region. In this study, within the scope of TRB2; The animal husbandry potentials and the temporal and spatial distributions of these animal potentials of 30 districts, including the provincial centers, were discussed.

Keywords: TRB2, Hayvancılık, Van, Bitlis, Muş, Hakkâri,DÜZEY 2 SINIFLANDIRMASINA GÖRE MEVCUT HAYVANCILIK DURUM ANALİZİ, MEKÂNSAL VE ZAMANSAL DAĞILIŞ: TRB2 ÖRNEĞİ
 
Hayvan sayısı ve niteliği küresel düzeyde olduğu gibi yerel düzeyde de hem ekonomi hem beslenme alanlarında hayati öneme sahiptir. Hızla artan dünya nüfusuna karşılık dünya hayvan sayısında azalışların olması düşünülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada dahayvancılık, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına (İBBS) ya da Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) kriterlerine göre belirlenen düzey 2 ölçeğinde ele alınmıştır. Bölge, küçükbaş hayvancılık başta olmak üzere genel Türkiye hayvancılığında önem arz etmektedir. Bölge, Türkiye küçükbaş hayvancılığının % 11,5’ini, büyükbaş hayvancılığın % 4’ünü ve toplam hayvancılığın % 9,5’ini oluşturmaktadır. Bölgenin Türkiye hayvansal üretimindeki katkısı da diğer birçok düzey 2 bölgesine göre daha fazladır. Bölge kapsamında olan Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illeri birbirinden farklı hayvancılık yapılarına sahiptir. Her bir ilin Türkiye hayvancılık ekonomisine ve hayvansal beslenme kaynaklarına olan katkıları farklılıklar içermektedir. Van ili Türkiye’de küçükbaş hayvan varlığında ve üretiminde birinci sırada yer alıyorken, Muş ili mandacılık ve sığırcılık alanında önemli bir kaynak durumundadır. Bitlis ve Hakkâri illeri bölge hayvancılığında özellikle arıcılık faaliyetlerinde önemlidir. Bu çalışmada TRB2 kapsamında; il merkezlerinin dâhil olduğu 30 ilçenin hayvancılık potansiyelleri ve bu hayvansal potansiyelin hem zamansal hem mekânsal dağılışları ele alınmıştır

Anahtar Kelimeler: TRB2, Hayvancılık, Van, Bitlis, Muş, Hakkâri,Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn