The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 648
Total’s Visit
: 1397262
Year:2019 Volume: 1  Issue: 45  Area: Liberal arts

Mehmet PINAR
CEVAT DURSUNOĞLU'S REPORT ON MINORITY AND NATIONAL DEFINITIONS
 
The new regime, together with the Republic after the imperial tradition, set a field of action in line with its own arguments. This new approach was to claim a national model that included the norms of the nation, apart from imperial practices. The new system, with a centralized character, has worked with experts in different regions to establish the desired nation-identity. The reports produced a significant dynamism in shaping the new identity. In this context, Kars Deputy Cevat Dursunoğlu'nun the report prepared during World War II presented a different picture from the other studies in terms of both period and content. While the majority of the reports covered the early Republican period and contained only one region or ethnic / different cultural elements, Dursunoğlu's report drew considerable attention to both minorities, ethnic-religious identities and different cultures. The report contained a wide range of different elements from Pomaks to Jews, from Greeks to Armenians Although the report showed some parallelism with the other studies put forward in the early Republican period, the approaches regarding the Armenians had a specificity in itself. The option of deporting/permanent exile to Jews where necessary was the product of a radical but unrealistic illusion.

Keywords: Cevat Dursunoğlu, Armenians, Pomaks, Greeks, JewsCEVAT DURSUNOĞLU’NUN AZINLIK VE MİLLET TANIMLAMALARIYLA İLGİLİ RAPORU
 
İmparatorluk geleneği sonrası Cumhuriyet ile birlikte yeni rejim, kendi argümanları doğrultusunda bir hareket alanı belirledi. Bu yeni anlayış, imparatorluk teamüllerinin dışında ulus normlarını içine alan milli bir model oluşturma iddiasıydı. Yeni sistem merkeziyetçi bir karakterle arzu ettiği ulus-kimliğini tesis etmek için farklı bölgelerde uzman kişilere çalışmalar yaptırdı. Hazırlanan raporlar yeni kimliğin şekillenmesine önemli bir dinamizm kattı. Bu bağlamda Kars Milletvekili Cevat Dursunoğlu’nun II. Dünya Savaşı döneminde hazırladığı rapor hem dönem hem de içerik açısından diğer çalışmalardan farklı tablo sundu. Hazırlanan raporların çoğunluğu erken Cumhuriyet dönemini kapsaması ve sadece bir bölgeyi veya etnik/farklı kültürel unsurları içinde barındırırken Dursunoğlu hazırladığı rapor, farklı olarak hem azınlıklara, etnik-dini kimliklere ve farklı kültürlere önemli ölçüde yer vermekteydi. Rapor, Pomaklardan Yahudilere, Rumlardan Ermenilere Irkçılardan Kürtlere geniş yelpazede, farklı/çeşitli unsurları ihtiva etmekteydi. Rapor erken Cumhuriyet döneminde ortaya konulan diğer çalışmalarla bazı noktalarda paralellik gösterse de Ermenilerle ilgili yaklaşımları kendi içinde bir özgünlüğü barındırmaktaydı. Yahudilerle ilgili gerektiği durumlarda ülke dışına çıkarılmaları/daimi sürgün seçeneği radikal, fakat gerçekçi olmayan bir yanılsamanın ürünüydü.

Anahtar Kelimeler: Cevat Dursunoğlu, Ermeniler, Pomaklar, Rumlar, YahudilerFull Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn