The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 169
Total’s Visit
: 3311283
Year:2019 Volume: 1  Issue: 43  Area: Liberal arts

İbrahim DURMUŞ
WITH ATTITUDES OF EMPLOYEES THE EFFECT OF PERSONALITY FEATURES ON DECISION-MAKING STYLES
 
In today’s working environment, individuals exhibit various attitudes towards their jobs. These individuals working in the workplace can have different personality characteristics as well as different decision making styles. Inthis study, which is applied to 404 employees in total, the positive results of the attitudes of the individuals working in the private sector have positive effects on their personalities. In addition, it is understood that the personality traits of the employees have positive and significant effects on the decision-making styles in general. However, in practice, the effect of employees on neuroticism (emotional imbalance) is less than other personality traits (extraversion, responsibility, compliance, oppenness to experience), but the employees finally find that there is little concern and stress. In terms of decision-making styles, only dependent decision-making styles of employees revealed a negative and significant relationship. In the other four variables (sudden, rational, intuitive, timid) positive and meaningful relationships were obtained.

Keywords: Attitude Toward Work, Personality Characteristics, Decision-Making StylesÇALIŞANLARIN İŞLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARAR VERME STİLLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Günümüz çalışma ortamında bireyler işlerine yönelik çeşitli tutumlar sergilemektedirler. İşyerlerinde çalışan bu bireyler farklı kişilik özelliklerinin yanı sıra farklı karar verme stillerine de sahip olabilmektedirler. Bu açıdan toplamda 404 çalışana uygulanan bu araştırmada özel sektörde çalışan bireylerin işlerine yönelik olumlu tutumlar sergiledikleri bu tutumlarının kişilikleri üzerinde de olumlu etkilerinin olduğu çalışma sonuçları ile ortaya koyulmuştur. Ayrıca çalışanların kişilik özelliklerinin de karar verme stilleri üzerinde genel itibari ile olumlu ve anlamlı etkilerinin olduğu anlaşılmaktadır. Ancak uygulamada çalışanların nevrotizmin (duygusal dengesizlik) etkisi diğer kişilik özelliklerine göre (dışadönüklük, sorumluluk, uyumluluk, deneyime açıklık) daha az olsa da nihai olarak çalışanlar da az da olsa endişe ve stresin olduğunu ortaya koymaktadır. Karar verme stilleri açısından bakıldığında ise çalışanların sadece bağımlı karar verme stilleri negatif ve anlamlı ilişki ortaya koymuştur. Diğer dört değişkende (ani, rasyonel, sezgisel, çekingen) ise pozitif ve anlamlı ilişkiler elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşe Yönelik Tutum, Kişilik Özellikleri, Karar Verme StilleriFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn