The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 746
Total’s Visit
: 2127514
Year:2020 Volume: 1  Issue: 48  Area: Liberal arts

Ali GÖÇER, Okan AKGÜL
Cartoon as an Educational Material And A Cross-Sectional Evaluation Of The Use Of Cartoon In Education
 
In this study, the overall appearance of the work carried out on the use of cartoons as educational material in Turkey has tried to reveal. Accordingly, academic studies made between 2000-2020 were examined according to type (graduate theses, articles and proceeding papers), years of publication, target audience, cartoon type used, research model and educational fields. This study is a review study based on literature review. In this study, the document review method evaluated within the scope of qualitative research was used. The data of the study were reached by using relevant theses in the National Thesis Center of YÖK and search engines on the internet. In the determination of the thesis, articles and presentations, the studies with the phrase "cartoon" in the title and related to the use of cartoons as an educational material were taken as a basis. In the analysis of the data obtained, the results were interpreted using descriptive analysis. According to the findings obtained as a result of the study, it was concluded that most of the graduate study was carried out, secondary school students were chosen as the target audience, quantitative research was used as a method, cartoons used were mostly concept cartoons and the studies were carried out for Science Education.

Keywords: cartoon, education, postgraduate dissertations, proceeding papers.Bir Eğitsel Materyal Olarak Karikatür ve Eğitimde Karikatür Kullanımına Yönelik Kesitsel Bir Değerlendirme
 
Bu çalışmada Türkiye’de karikatürün eğitsel bir materyal olarak kullanımı ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların genel görünümleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda 2000- 2020 yılları arasında yapılan akademik çalışmalar; türüne (lisansüstü tez, makale ve bildiri), yayımlandığı yıllara, hedef kitlesine, kullanılan karikatür türüne, araştırma modeline ve ilgili oldukları eğitim alanlarına göre değerlendirilmiştir. Bu çalışma alanyazın taramasına dayalı bir inceleme çalışmasıdır. Çalışmada nitel araştırma kapsamında değerlendirilen doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verilerine YÖK’ün Ulusal Tez Merkezindeki ilgili tezler ve internetteki arama motorları kullanılarak ulaşılmıştır. Tez, makale ve bildirilerin belirlenmesinde başlığında ‘karikatür’ ifadesi yer alan ve karikatürün eğitsel bir materyal olarak kullanımı ile ilgili olan çalışmalar esas alınmıştır. Ulaşılan verilerin analizinde betimsel analiz kullanılarak sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre en çok yüksek lisans çalışmasının gerçekleştirildiği, hedef kitle olarak ortaokul öğrencilerinin seçildiği, yöntem olarak nicel araştırmaların daha çok kullanıldığı, kullanılan karikatürlerin çoğunlukla kavram karikatürü olduğu ve çalışmaların Fen Eğitimine yönelik gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: karikatür, eğitim, lisansüstü tezler, bildiriler.Full Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn