The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1092
Total’s Visit
: 1839236
Year:2020 Volume: 1  Issue: 48  Area: Liberal arts

Neşe UCA, Kenan BULUT
Social Gender Roles and the Problem of Education of Girls in the Stories of Ayla Kutlu
 
After 1970, Ayla Kutlu made remarkable studies with his approach to women and women's problems. In the content of Ayla Kutlu's stories, there are intensive examples of understanding women's problems. In this study, based on the stories of Kutlu, gender, the role of women in gender attitudes, the effect of factors on the formation of gender and social gender roles, society’s perspective on girls, language and wording used against girls-women, society’s approach to education were examined. Thirty-five stories of Ayla Kutlu's four story books were examined in the study. The research was carried out by using document review, which is one of the qualitative research methods. The data were collected according to the document review and analyzed using descriptive analysis. In the study, the storytelling of the author and the position of woman in Turkish literature are mentioned, educational difficulties within the framework of the studied story books and educational problems especially for girls, what kind of problems will society face if girls do not read, etc. issues are emphasized. Opinions put forward on the losses to be caused in society due to genderist attitudes and ignoring girls' educational problems, results of similar studies are compared and discussed and various suggestions were included.

Keywords: Ayla Kutlu, story, gender roles of social, woman, girls' education problemAyla Kutlu’nun Hikâyelerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kız Çocuklarının Eğitimi Sorunu
 
1970 sonrasında kadına ve kadın sorunlarına yaklaşımıyla dikkat çeken eserler vermiş olan Ayla Kutlu’nun hikâyelerinde, kadınların sorunlarına yönelik birçok önemli nokta yer almaktadır. Bu çalışmada Kutlu’nun hikâyelerinden hareketle cinsiyet, cinsiyet tutumları içinde kadının rolü, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rollerinin oluşumundaki etkenler, toplumun kız çocuklarına bakış açısı, toplumun eğitime yaklaşımı incelenmiştir. Araştırmada Ayla Kutlu’nun dört hikâye kitabındaki otuz beş hikâyesi incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Veriler doküman incelemesine göre toplanmış, betimsel analizle değerlendirilmiştir. Çalışmada yazarın hikâyeciliği ve Türk edebiyatında kadının konumuna değinilmiş, incelenen hikâye kitapları çerçevesinde eğitimde yaşanan sıkıntılar ve özellikle kız çocuklarına yönelik eğitim sorunları, kız çocuklarının okumaması durumunda toplumun ne tür sorunlarla karşılaşacağı üzerinde durulmuştur. Cinsiyetçi tutumlar ve kız çocuklarının eğitim sorunlarının göz ardı edilmesinin toplumda oluşturacağı kayıplar üzerine ortaya konan görüşler, benzer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılarak tartışılmış ve çeşitli önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ayla Kutlu, hikâye, toplumsal cinsiyet rolleri, kadın, kız çocuklarının eğitimi sorunuFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn