The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 758
Total’s Visit
: 2127526
Year:2020 Volume: 1  Issue: 48  Area: Liberal arts

Simge DİNÇARSLAN
Kyme South Necropolis Skeletons Based on Archeological Findings
 
In this study, the relationship between the death pattern, socioeconomic structure and life style of the population buried in the southern necropolis of the ancient city of Kyme, which was dated between 7-1 centuries BC in North West Anatolia, by using archaeological findings, skeletal data and historical sources. In addition to the age and sex estimates of the 745 skeletons released from the necropolis, paleodemographic parameters such as mean age and sex distribution, life expectancy and number of survivors were also examined. In the macroscopically paleopathological examination, it was observed that the scars caused by diseases and traumas in the society are very low. When it is considered in terms of grave types and grave finds, it has been observed that the society related to burials may have practices that are thought to be unique, although there are no regional and periodical differences in terms of architecture and typology. Based on the reflection of the life style of the period to the city and the ancient sources about the city, the socioeconomic status of the society was tried to be revealed. Paleodemographic indicators of Kyme people are compatible with periodic and regional features. However, Kyme is the society where the gender equality is most evident in terms of the average age at death.

Keywords: Bioarchaeology, Skeleton, Paleodemography, Grave Finds, KymeArkeolojik Bulguları Işığında Kyme Güney Nekropolü İskeletleri
 
Bu çalışmada arkeolojik bulgular, iskelet verileri ve tarihsel kaynaklar kullanılarak Kuzey Batı Anadolu’da M.Ö 7-1. yüzyıllar arasına tarihlenen Kyme antik kenti güney nekropolüne gömülü nüfusun ölüm örüntüsü, sosyoekonomik yapısı ve yaşam biçimi arasındaki ilişki yansıtılmaya çalışılmıştır. Nekropolden açığa çıkarılan 745 iskeletin yaş ve cinsiyet tahminlerinin yanı sıra ölüm yaşı ortalaması ve cinsiyet dağılımı, yaşam beklentisi ve hayatta kalan bireylerin sayısı gibi paleodemografik parametreleri de incelenmiştir. Makroskobik olarak gerçekleştirilen paleopatolojik incelemede toplumda hastalıklar ve travmalardan kaynaklanan izlerin oldukça az olduğu görülmüştür. Mezar tipleri ve mezar buluntuları açısından ele alındığında mimari ve tipolojik olarak bölgesel ve dönemsel olarak farklılık görülmemekle birlikte gömü ile ilgili toplumun kendine özgü olduğu düşünülen uygulamalarının olabileceği görülmüştür. Dönemin yaşam biçiminin kente yansımasından ve kente dair antik kaynaklardan yola çıkılarak toplumun sosyoekonomik durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kyme halkının paleodemografik göstergeleri periyodik ve bölgesel özelliklerle uyumludur. Ancak Kyme ölüm yaşı ortalaması açısından kadın erkek eşitsizliğinin en belirgin olduğu toplumdur.

Anahtar Kelimeler: Biyoarkeoloji, İskelet, Paleodemografi, Mezar Buluntuları, KymeFull Text

Copyright 2021 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn