The Journal Of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 1425
Total’s Visit
: 1513558
Year:2020 Volume: 1  Issue: 47  Area: Liberal arts

Mehmet UZ, Mehmet Fatih ÖZCAN
Analysis of Behiç Ak’s Story Books in “Gülümseten Öyküler” Series in Terms of Stereotyped Vocabulary
 
In the field of literature, Turkish has a wide and rich usage in terms of vocabulary. This rich usage has a special importance in literary works, especially in terms of preserving and maintaining the essence of Turkish language. Literary works that are frequently used in transferring Turkish vocabulary to future generations are story books. Behiç Ak is one of the authors who skilfully uses Turkish vocabulary in child literature. In this study, children's stories in the author’s “Gülümseten Öyküler” series were selected as samples and ten (10) books in the series were reviewed. Descriptive analysis method was used in the examination of the books and the contents were visualized as graphics in categories and the content analysis technique was used to analyse the document review, which was in in accordance with the qualitative method. Therefore, examining Behiç AK’s use of Turkish vocabulary in story books and the frequency of using elements such as “proverb, idiom, nursery rhyme, riddle and dilemma” constitutes the purpose of the study. Thereby, in the light of the data obtained, the linguistic elements that constitute the vocabulary and the frequency of using these elements have been determined in these works of Behiç Ak. For this purpose, the author's use of Turkish vocabulary was examined in his works and an evaluation was reached about the author in this context. In this assessment, it was concluded that Behiç Ak frequently used the elements of vocabulary such as idioms and dilemmas, and less frequently used the elements of vocabulary such as nursery rhymes, riddles and proverbs in children's books.

Keywords: Stereotyped vocabulary, elements of vocabulary, Behiç Ak, story books.Behiç Ak’ın “Gülümseten Öyküler” Dizinindeki Hikâye Kitaplarının Kalıplaşmış Söz Varlığı Açısından İncelenmesi
 
Yazın alanında Türkçe, söz varlığı açısından geniş ve zengin bir kullanıma sahiptir. Bu zengin kullanım özellikle Türkçenin özünü korumak ve Türkçeyi gelecek nesillere aktarım açısından edebiyat eserleri ayrı bir öneme sahiptir. Türkçe söz varlığının gelecek nesillere aktarımında sıklıkla kullanılan edebiyat eserlerinin en önemlilerinden birisi hikâye kitaplarıdır. Hikâye kitapları yazınında Türkçe söz varlığını ustaca kullanan yazarlardan bir tanesi Behiç Ak’tır. Bu çalışmada yazarın “Gülümseten Öyküler” dizinindeki çocuk hikâyeleri örneklem olarak seçilmiş ve dizide yer alan on (10) kitap incelemeye tabi tutulmuştur. Nitel yaklaşıma uygun olarak desenlenen araştırmada, doküman inceleme yoluyla toplanan verilerin yorumlanmasında içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Dolayısıyla Behiç Ak’ın çocuk hikâyelerinde Türkçenin söz varlığını kullanım şeklinin ve “atasözü, deyim, tekerleme, bilmece ve ikileme” gibi unsurları kullanım sıklığının incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Böylece elde edilen veriler ışığında Behiç Ak’ın bu yapıtlarında söz varlıklarını oluşturan söz varlığı unsurları ve bu unsurların kullanım sıklığı belirlenmiştir. Bu amaçla yazarın Türkçe söz varlığına dair kullanımı yazdığı eserlerde incelenerek yazar hakkında bu bağlamda bir değerlendirmeye ulaşılmıştır. Bu değerlendirmede Behiç Ak’ın çocuk kitaplarında daha çok deyim ve ikileme gibi söz varlığı unsurlarını sıklıkla kullandığı; tekerleme, bilmece ve atasözü gibi söz varlığı unsurlarını ise daha az sıklıkla kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalıplaşmış söz varlığı, söz varlığı unsurları, Behiç Ak, hikâye kitapları.Full Text

Copyright 2020 The Journal Of Social Sciences Institute. | Xdizayn