The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 3764
Total’s Visit
: 3007674
Year:2017 Volume: 1  Issue: Special Issue -4  Area: Liberal arts

Yrd. Doç. Dr. Tuğba YOLCU
An Important Actor in Turkey's Democratization Adventure: Women
 
Contemporarily democracy is a multi-dimensional phenomenon that is pointed out in every field. Democracy is a system that is constituted on human factor. There is a special concern on women in this system. From past to present, women fall into the second plan in social and political spheres with both its social norms and its physical structure. The origin of the word "democracy" is based on "demos" and "kratia" and means the self-government of people. In this point, to include the woman factor without making sexism will reflect the understanding of the democracy in real terms. It is beyond doubt that right ownership of women in political fields is one of the most important developments in the perspective of democracy. For this reason, we will analyze the place of women in the political scene in the era of establishment of the Republic of Turkey by referring to the place of women and the rights recognized in the modernization efforts that started with Tanzimat in our work. In this way, it will be tried to determine how the rights of women in the democratization process affect the process.

Keywords: Democracy, Democratization, Woman, Women's RightsTÜRKİYE’NİN DEMOKRATİKLEŞME SERÜVENİNDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR: KADIN
 
Demokrasi günümüzde her alanda kendini gösteren çok boyutlu bir olgudur. Demokrasi insan ögesi üzerine kurulu bir sistemdir. Bu sistem içinde kadının ayrı bir önemi vardır. Geçmişten bu yana kadın, gerek toplumsal normlar gerek fiziki yapısı itibari ile olsun toplumsal ve siyasi alanda ikinci planda yer almıştır. Demokrasi kökenleri “demos” ve “kratia” kelimelerine dayanmakta olup halkın yönetimidir. Bu noktada halk kavramına cinsiyet ayrımı yapılmadan kadın unsurunun dahil edilmesi gerçek anlamda demokrasi anlayışını ifade edecektir. Kadının siyasi alanda hak sahibi olması demokrasi açısından en önemli gelişmelerden biri olduğu şüphesizdir. Bu nedenle çalışmamızda Tanzimat ile birlikte başlayan modernleşme çabalarında kadınının yerine ve kadına tanınan haklara değinilerek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş döneminde kadının siyasal alandaki yeri analiz edilecektir. Böylece demokratikleşme süreci içinde kadın haklarının süreci ne yönde etkilediği belirlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Demokratikleşme, Kadın, Kadın HaklarıFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn