The Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1302-6879
User Name
Password
New Member|Forgot Pass.
REFEREE LOGIN Publication Principles Frequently Asked Questions Boards Editors Index Open Access PolicyToday’s Visit
: 207
Total’s Visit
: 3311321
Year:2020 Volume: 1  Issue: 49  Area: Liberal arts

Evren KARAYEL GÖKKAYA, Cemre Ece KURTMAN
Alegoric Expression And Its Reflection From Renaisance To Modernism In The West Painting
 
The desire of the first person to understand and understand the universe, its existential questions, the need to embody events and phenomena bring forth mythology, the first belief system. The depictions of mythological-religious paintings from the past to the present form the result of this search. Mythological stories, the allegorical expressions of our ancestors, were coded in symbolic writings with the wish to be verbally and literally transferred to the next generations and to be converted into allegorical images. The mythological, religious, and moral problems seen in the paintings in the West until the 17th century later became human and social allegories. Understanding the allegory of expression, a form of expression in which cultural teachings and ceremonies are different and change symbols that are subject to periodic options such as inheritance, can be used considering the discipline of iconology and iconography. Allegorical expression, which is the whole of the symbols used as a form of expression in myths, fairy tales, fables, is also the language of expression that has been used since the early ages as an indirect image language, even by abstract expressionists.

Keywords: Painting Art, Western Painting Art, Allegory, Symbol, MythologyAlegorik Anlatım Ve Rönesanstan Modernizme Batı Resminde Yansıması
 
İlk insanın evreni anlama ve anlamlandırma isteği, varoluşsal sorguları, olay ve olguları somutlaştırma ihtiyacı ilk inanç sistemi olan mitolojiyi doğurur. Atalarımızın bize bıraktığı alegorik ifade şekilleri olan mitolojik hikâyeler sözel ve yazınsal olarak gelecek kuşaklara aktarılma isteğiyle simgesel yazılar halinde kodlanarak alegorik resimlere dönüşmüştür. Batı’da 17. yüzyıla kadar resimlerde görülen mitolojik, dini ve moralistik konular sonraları beşerî ve toplumsal alegoriler halini almıştır. Kültürel öğretilerin ve törelerin aktarıldığı bir miras gibi dönemsel değişikliklere uğrayan ve çeşitlilik gösteren, kültürel sembollerin anlam bulduğu ifade şekli olan alegoriyi anlamak ikonoloji ve ikonografi disiplinleri göz önünde tutularak mümkündür. Aksi halde mitolojik/dini hikayelerde bulunan sembolik anlamın kompleks kurgusu çözümlenemediğinde sembollerin oluşturduğu kompozisyonları anlamak da mümkün değildir. İkonolojik ve ikonografik araştırmalar mitos dilinin çözümlenmesine ve eserin anlaşılmasına yardımcı olur. Mitler, masallar, fabllarda bir anlatım biçimi olarak kullanılan sembollerin bütünü olan alegorik anlatım, aynı zamanda resim dili olarak ilk çağlardan beri kullanılan bugün soyut dışavurumcuların dahi yararlandığı dolaylı bir anlatım dilidir.

Anahtar Kelimeler: Resim Sanatı, Batı Resim Sanatı, Alegori, Sembol, MitolojiFull Text

Copyright 2023 The Journal of Social Sciences Institute. | Xdizayn