Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullan�c� Ad�
�ifre
Yeni �ye|�ifremi Unuttum
HAKEM ve ED�T�R G�R��� Yay�n �lkeleri S�k Sorulan Sorular Kurullar Edit�rler Tarand���m�z �ndexler
Bug�nk� Ziyaret
: 209
Toplam Ziyaret
: 968525

Dergimize g�nderilen makaleler benzerlik kontrol program� olan ithenticate ile taranmaktad�r. Benzerlik oran�n�n y�ksek ��kmas� durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktad�r.

Makaleler i�in %20 ve �zeri benzerlik oranlar� kabul edilmemektedir.
Y�l: 2019 Cilt: 1Say�: 46

Mehmet Emin SULAR
1- MUޒUN BAZI K�YLER�NDE DIRINDIZ VE TELALED�DAN GELENEKLER� �ZER�NE B�R DE�ERLEND�RME

  �zet   Tam Metin
Murat KEKL�K
2- F��K MAHMUD D�V�NI�NDA ZAMANEDEN ��K�YET

  �zet   Tam Metin
�lkay AK
3- LUDWIG VAN BEETHOVEN�IN OP. 11 ��LܒS� �ZER�NE �NCELEMELER VE KLARNET �CRACILARI ���N �NER�LER

  �zet   Tam Metin
Abd�lkadir �ZDEM�R, ��kr� N��ANCI
4- T�RK�YE�DE VE D�NYADA SE��M KAVRAMI VE OLGUSUNUN GEL���M�

  �zet   Tam Metin
�mer EM�RKADI
5- EKONOM�K KALKINMA VE BE�ER� SERMAYE �L��K�S�: T�RK�YE EKONOM�S� �ZER�NE TEOR�K B�R DE�ERLEND�RME

  �zet   Tam Metin
�nal ACAR
6- PAYLA�IM SAVA�INDA TER�R �RG�TLER�N�N KULLANILMASI

  �zet   Tam Metin
Bilal G�NER, Sabri AZG�N
7- T�RK�YE�DE B�R�NC�L ENERJ� T�KET�M� VE EKONOM�K B�Y�ME �L��K�S�: D�NAM�K B�R ANAL�Z

  �zet   Tam Metin
Cemalettin LEVENT, Mehmet Akif ARVAS
8- SOSYO-EKONOM�K FAKT�RLER�N B�LGESEL YOKSULLU�A ETK�S�: D�ZEY-1 B�LGELER� �ZER�NE PANEL VER� ANAL�Z�

  �zet   Tam Metin
Abdulhadi T�MURTA�
9- HAC SEYAHATNAMELER�NDE ���R: �BNU�T-TAYY�B E�-�ARKΒN�N ER-R�HLETU�L-H�C�Z�YYE ADLI ESER� �RNE��

  �zet   Tam Metin
Murad KAF�, Mehmet �irin �IKAR
10- TERRY EAGLETON�IN ELE�T�REL D���NCES�N�N KASIM TEVF�K��N ROMANLARINA YANSIMALARI

  �zet   Tam Metin
Mehmet TOP, G�lcan �ZBEK
11- OSMANLI BATILILA�MA D�NEM�NE A�T �DEM�ޒTE BULUNAN DUVAR RES�ML� �K� CAM��

  �zet   Tam Metin
Ya�ar �ZR�L�
12- T�RK�YE�DEK� M�ZELER�N ��RENME AMA�LI OLARAK YAPILANDIRMACI E��T�M YAKLA�IMINA KATKISI

  �zet   Tam Metin
Zahir KIZMAZ
13- SU� NASIL �NLENEB�L�R? B�T�NC�L B�R MODEL GEREKS�N�M�

  �zet   Tam Metin
Derya G�LF�L
14- SEK�LERLE�MEN�N ATE�ST TUTUM �ZER�NDEK� ETK�S�

  �zet   Tam Metin
Habip ULU�AY
15- T�RK�YE�DE 1980-2009 N�FUS HAREKET� PRAT���NE FOUCAULTCU B�R BAKI�

  �zet   Tam Metin
Mehmet K��ER
16- AFGAN�STAN�DA TAL�BAN SONRASI SOSYAL DE����M

  �zet   Tam Metin
Mehmet PINAR
17- CEVAT DURSUNO�LU�NUN �ARK RAPORU (�NER�LER, FARKLILIKLAR, BENZERL�KLER)

  �zet   Tam Metin
Erc�ment TOPUZ
18- M�SK�RATA MESKEN MEYHANEDEN, BALODAN BOZMA BALOZA: OSMANLI�DA E�LENCE MEK�NLARININ D���M�, �HLALLER VE TEDB�RLER

  �zet   Tam Metin
Canan SARIYAR
19- TUR�ZM EKSEN�NDE KADIN GAZETES� YAZARLARININ GEZ� NOTLARI (1950-1960)

  �zet   Tam Metin
�eref �ET�NKAYA
20- MERKEZ-�EVRE YAKLA�IMI BA�LAMINDA AZERBAYCANLI T�RKLER�N �RAN �SLAM DEVR�M�NE ETK�LER�

  �zet   Tam Metin

Copyright 2020 Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi. | Xdizayn