Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 624
Toplam Ziyaret
: 3180157

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -7  Alan: Sosyal Bilimler

Bünyamin SARİKAYA, Süleyman AYDENİZ
Van Yöresine Ait Halk Masallarının Değer Aktarımı Açısından İncelenmesi
 
Bu çalışmanın amacı, Van yöresine ait halk masallarını değer aktarımı açısından incelemektir. Bu bağlamda ilgili masallardaki değerler tespit edilmiş, öğretim programlarında yer alan on kök değer ve bu değerlerin dışında yer alan değerler açısından önemleri ortaya konulmuştur. Bu çalışmada “temel nitel araştırma” deseni kullanılmıştır. Çalışmanın inceleme materyali Kasımoğlu (2010) tarafından yazılmış doktora tezinde yer alan Van yöresine ait 70 halk masalıdır. Çalışmada doküman incelemesine göre elde edilen veriler, betimsel analizle çözümlenmiş, sıklık açısından değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Çalışma sonunda Van yöresine ait halk masallarında kök değerlerin tamamına ait örneklerin bulunduğu ve en çok yardımseverlik (93), sevgi (44), sabır (32), saygı (32) ve dürüstlük (27) kök değerlerine yer verildiği tespit edilmiştir. Masallarda kök değerlerin dışında ise 40 farklı değerin olduğu saptanmıştır. Bu değerlerin içinde en fazla dini değerlere duyarlılık (67), estetik (51), azimli olma (37), cesaret/cesur olma (26), geleneksellik (25) ve nezaket/kibarlık (25) değerlerine yönelik örneklerin olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre Van yöresine ait halk masallarının değer aktarımı açısından zengin olduğu ifade edilebilir. Çalışmanın sonunda öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Van halk masalı, değer aktarımı, kök değerler.Analysis of Folk Tales of Van Province in Terms of Value Transfer
 
The aim of this study is to examine folk tales of Van province in terms of value transfer. In this context, the values in the related tales were determined and their importance in terms of the ten root values in the curriculum and the ones outside these were revealed. In this study, "basic qualitative research" design was used. The study material is the 70 folk tales of Van Province from the doctoral thesis by Kasımoğlu (2010). The data obtained according to document analysis in the study were analyzed, evaluated in terms of frequency and interpreted with descriptive analysis. At the end of the study, it was determined that there are examples of all the root values in the folk tales belonging to Van province and the root values of benevolence (93), love (44), patience (32), respect (32) and honesty (27) are mentioned the most. In the tales, it was determined that there are 40 different values except the root values. Among these values, it was seen that there are examples of sensitivity to religious values (67), and of values such as aesthetics (51), determination (37), courage / bravery (26), traditionalism (25), and politeness /courtesy (25). Based on these results, it can be stated that folk tales of Van province are rich in value transfer. Suggestions are presented at the end of the study.

Keywords: Folk tale of Van, value transfer, root values.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn