Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 1237
Toplam Ziyaret
: 816616

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 43  Alan: Sosyal Bilimler

Talha ÇİÇEK
VAN TÜRKÜLERİNİN KONULARI BAKIMINDAN TAHLİLİ
 
Kültür, her toplumun nesilden nesile aktardığı maddi ve manevi değerleri oluşturan toplumun kendisine has özelliklerini meydana getirir. Böylece kültür ait olduğu toplumun diğer toplumlardan ayrılmasını sağlayan bir hüviyet sergiler. Aynı zamanda Kültür, toplumsal olay ve olguların yansıtıldığı bir yapıdadır. Bu yansıma gündelik hayatta kendisini gösterdiği gibi kültür dairesi içinde yer alan ürünlerle de sağlanmaktadır. Kültürel yapıya sahip olan halk ürünleri, içinde bulundukları yörenin geleneğini yansıtan bir özellik sergilemektedir. Bu durum, halk edebiyatı ürünleri olan türküler için de geçerlidir. Belli bir ezgiyle okunan şiirler olarak karşımıza çıkan türküler, ait olduğu yöre halkının yaşayışını, geleneklerini daha genel tabirle sosyo-kültürel yapısını başarılı şekilde işlemekte ve aktarmaktadır. Söz konusu durum türkülerin içeriğine de tesir etmektedir. Genel konular olan; aşk, hasret, ayrılık, din, ölüm, tarihi olay vb. konuların dahi yöresel özellikler sergilemesi bu savı güçlendirmektedir. Bu çalışmada, yapılmış olan derlemeler neticesinde kayıt altına alınan Van türkülerinin konuları üzerinde durulacak ürünler konu başlıklarına göre ele alınarak yöresel kavram ve ifadeler belirtilecektir. Türkülerde işlenen konuların yoğunluğu saptanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Türk Halk edebiyatı, Van, Kültür, Türkü, Konu.ANALYZE OF THE TOPICS OF VAN FOLK SONGS'S
 
Culture constitutes the unique characteristics of the society that creates the material and spiritual values that each society conveys from generation to generation. Thus, the culture exhibits a identity that allows the society to be separated from other societies. At the same time, culture is a structure in which social events and facts are reflected. This reflection is reflected in everyday life as well as the products contained in the culture circle. The folk products, which have a cultural structure, exhibit a characteristic that reflects the tradition of the region in which they are located. This also applies to folk songs that are folk literature products. The folk songs we see as a poem read with a certain melody successfully process and convey the traditions of the local people and the socio-cultural structure of their traditions. This situation also affects the content of folk songs. General issues; love, longing, separation, religion, death, historical event etc. the fact that the topics even exhibit local characteristics reinforces this argument. The Van recorded as a result of the compilations in this study will be evaluated according to folk music topics and local concepts and expressions will be indicated. The intensity of the subjects covered in folk songs will be studied.

Keywords: Turkish Folk Literature, Van Province, Folk Song, Culture, Topic.Tam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn