Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 619
Toplam Ziyaret
: 3180152

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -7  Alan: Sosyal Bilimler

Haydar ÖZDEMİR, Mehmet Sena ATAȘ
Van Masallarının Değer Eğitimi ve Dil Unsurları Açısından İncelenmesi
 
Van yöresi, sahip olduğu geniş havzasıyla tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış çok geniş bir kültür birikimine sahiptir. Kültürün oluşmasında ve varlığının sürdürülmesinde masalların göz ardı edilmeyecek bir önemi vardır. Çocukların severek okudukları, eğlenceli zaman geçirdikleri ve aynı zamanda çocuğun merak ve hayal etme güdüsünü harekete geçiren masallar; çocuğu hayata hazırlama, yaşadığı dünyayı tanıma, ele aldığı konularla onlarda toplumun temel değerlerinin aşılamada önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda araştırmamızda: Van yöresine ait masalların değer eğitimi ve dile katkısı açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel araştırma yöntemine dayalı betimsel bir araştırma olup çalışmanın verileri doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Araştırmada Van yöresine ait otuz beş masal incelenmiş olup masallardaki değerler: 2019 Türkçe Öğretim Programında yer alan kök değerlere göre sınıflandırılmış; aynı zamanda incelenen bu masallarda, dilin önemli unsurlarından atasözleri ve deyimler ele alınmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yaklaşımı tercih edilmiştir. Çalışma sonucunda incelenen Van masallarında MEB’in belirlemiş olduğu kök değerleri barındırdığı ve bu masallarda dilin önemli unsurlarından atasözleri ve deyimlerin sıkça kullanıldığı tespit edilmiştir. Van yöresine ait masallar, aktardığı değerler ve barındırdığı dil unsurlarıyla sürdürülebilir eğitim için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Masal, Van Masalları, Değer Eğitimi, Dil UnsurlarıAnalysis of Van Tales in Terms of Value Education and Language Elements
 
With its immense basin, Van region has a very wide cultural accumulation that has hosted great civilizations throughout history. Tales have an undeniable importance in the formation and survival of culture. Tales that children read fondly, have fun and at the same time stimulate the child's curiosity and imagination; It has an important place in preparing children for life, getting to know the world they live in, and instilling the basic values of the society in them with the subjects they deal with. In this context, in our research, it is aimed to examine the fairy tales of Van region in terms of value education and their contribution to language. This study is a descriptive research based on qualitative research method and the data of the study were collected through document analysis. Thirty five fairy tales belonging to the Van region were examined in the research and the values in the fairy tales were classified according to the root values in the 2019 Turkish Education Program; At the same time, proverbs and idioms, which are important elements of the language, are discussed in these tales. Descriptive analysis approach was preferred in analyzing the data. As a result of the study, it was determined that Van tales, which were examined, contain the root valuesdetermined by the Ministry of National Education and proverbs and idioms, which are important elements of the language, are frequently used in these tales. Tales from Van region can be used for sustainable education with the values they convey and the language elements they contain.

Keywords: Fairy Tale, Van Tales, Value Education, Language ElementsTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn