Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1429
Toplam Ziyaret
: 2335507

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 54  Alan: Sosyal Bilimler

Ruken KARADUMAN
Vâmık u Azrâ Mesnevisinde Kimlikleri Temsil Eden Sembolik Bir Değer Olarak Kahraman İsimleri
 
Olay çevresinde gelişen bazı edebi metinlerde kahraman isimleri kahramanların mizaçları, fiziksel özellikleri, uyandırdıkları duygular, okurun beklentileri veya yazarın ideolojik tercihleri gibi esaslara göre belirlenmektedir. Eserin izlek ve mesajına uygun tasarlanan bu isimler, tasarının bir parçası olarak kurguyu çeşitli yönlerden destekler. Okur, kahramanları henüz tanımadan onların isimleri aracılığı ile bazı ön bilgilere sahip olur. Ayrıca verilmek istenen mesajları kuvvetlendirme, kahramanın karakterizasyonunu destekleme, eserin çağrışım özelliklerini zenginleştirme gibi işlevler de kahraman isimlerinin seçiminde rol oynar. Lâmi’î Çelebi’nin Vâmık u Azrâ adlı mesnevisi de eserdeki kahraman isimlerinin betimlenen kimliklerle ilgili sembolik bir değer taşıması yönüyle dikkat çekmektedir. Vâmık u Azrâ’da kahramanlar, müellifin ve toplumun beklentilerine uygun eylem ve özellikleri ile genel bir tip olarak çizilir. Onların isimleri de zihinlerde kahramanlara dair oluşan genellenmiş algıları pekiştirir. Lâmi’î Çelebi, eserinde vermek istediği iletiler doğrultusunda kişiler ve eylemler tasarlarmış ve isimler aracılığıyla da kahramanları ve onların edimlerini yönlendirip kuşatmıştır. Bu çalışmada kahraman isimlerinin eserdeki işlevleri ile alt metinde verilmek istenen mesajlara katkısı üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın amacı, kahraman isimlerinin birer sembol olarak yapı ve işlevlerini inceleyip mesnevideki isim seçimlerinin rolünü tanımlamaktır. Bu bağlamda isimlendirmelerin müellifin bilinçli bir tercihi olarak kahramanların eserdeki rolleri ile tamamen örtüştüğü görülür.

Anahtar Kelimeler: mesnevi, Vâmık u Azrâ, kahraman isimleri, sembolizmProtagonist Names as a Symbolic Value Representing Identities in Vamık u Azra Mesnevi
 
In some literary texts developed around the event, the names of protagonists are determined according to the temperament of the protagonists, their physical characteristics, the emotions they evoke, the expectations of the reader or the ideological preferences of the author. These names, designed in accordance with the theme and message of the work, support the fiction in various aspects as a part of the design. Before getting to know the protagonists, the reader has some preliminary information through their names. In addition, functions such as reinforcing the messages to be given, supporting the characterization of the protagonist, and enriching the connotative features of the work also play a role in the selection of protagonist names. Lami'i Çelebi's mesnevi named Vamık u Azra also draws attention in that the names of the protagonistes in the work have a symbolic value related to the identities depicted. In Vamık u Azra, the protagonistes are drawn as a general type with their actions and features in accordance with the expectations of the author and the society. Their names reinforce the generalized perceptions of the protagonists in minds. Lami'i Çelebi designed people and actions in line with the messages he wanted to convey in his work, and directed and surrounded the protagonists and their acts through names. In this study, the functions of the protagonist names in the work and their contribution to the messages to be given in the subtext are emphasized. The aim of the study is to examine the structure and functions of protagonist names as symbols and to define the role of name choices in mesnevi. In this context, it is seen that the naming completely overlaps with the roles of the protagonists in the work as a conscious choice of the author.

Keywords: mesnevi, Vamık u Azra, protagonist names, symbolismTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn