Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1570
Toplam Ziyaret
: 3308688

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Aytunga OĞUZ/Okt. Hande ÖZÇALIŞAN
ÜNİVERSİTE İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ BELİRLEYİCİLİK DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZERKLİK DESTEĞİNE İLİŞKİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Öğrenme sürecini ve başarıyı etkileyebilen birçok etkenden birisi bireyin motivasyonudur. Öz belirleyicilik kuramına göre bireyin motivasyonu ile ilgili üç temel kaynak bulunmaktadır. Bunlar özerklik, yeterlik ve ilişkili olma olarak belirtilmektedir. Bu ihtiyaçlar karşılandığında, bireylerin içsel motivasyonla bir işe girişebildiği belirtilmektedir (Shen, Huang ve Li, 2016). Bireylerin öz belirleyicilikleri en düşükten en yükseğe doğru değişebilen dışsal ve içsel motivasyon türleri olarak derecelenmektedir (Deci ve Ryan,1985; Deci, Vallerand, Pelletier ve Ryan, 1991). Öğrencilerin içsel ya da dışsal motivasyona sahip olmalarında öğrenme ortamının özellikleri ve öğretmenin bu ortamdaki davranışları önemli rol oynayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin öz belirleyicilik düzeyleri ile öğretmenlerinin özerklik desteğine ilişkin algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modeli kullanılan çalışmada veriler iki ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin öz belirleyicilik düzeylerini belirlemek için Şad ve Gürbüztürk (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Öz Belirleyicilik Ölçeği (Dil Öğrenme Yönelimleri Ölçeği)”; öğrencilerin, öğretmenlerinin özerklik desteğine ilişkin algılarını belirlemek için Kanadlı ve Bağçeci (2013) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Öğrenme İklimi Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenim gören 159 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel istasitikler, t testi, ANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgulara göre; öğrencilerin öz belirleyicilik düzeyleri ile öğretmenlerinin özerklik desteğine ilişkin algıları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, öğrenme iklimi, öz belirleyicilik, özerklik desteğiTHE RELATIONSHIP BETWEEN SELF DETERMINATION LEVELS AND PERCEIVED AUTONOMY SUPPORT OF UNIVERSITY ENGLISH PREP CLASS STUDENTS
 
One of the many influences that can affect the learning process and success is the motivation of the individual. According to the theory of self-determination, there are three main sources of motivation for the individual. They are mentioned as autonomy, competence and relatedness. When these needs are met, it is stated that individuals can engage in work with internal motivation by generating positive output (Shen, Huang & Li, 2016). Individual self-determinants are graded as the types of external and internal motivations that can vary from lowest to highest (Deci & Ryan, 1985; Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan, 1991). The characteristics of the learning environment and the behaviors of the teacher in this environment can play an important role in the students having internal or external motivation. The aim of the study is to identify the relationship between self determination levels and perceived autonomy support of the university students at English prep class. The data of the study was obtained by implementation of two scales; “Self Determination Scale (Language Learning Orientations Scale)” adapted into Turkish by Şad and Gürbüztürk (2009) and Learning Climate Scale validity and reliability study made by Kanadlı and Bağçeci (2013). The sample of the study consists of 159 students who study in Afyon Kocatepe University, School of Foreign Languages. The data was analyzed by statistical techniques, t test, ANOVA and Pearson correlation coefficient. Main finding of the study is the significant positive correlation between the students’ self determination levels and perceived autonomy support in educational settings.

Keywords: Motivation, learning climate, self determination, autonomy supportTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn