Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 896
Toplam Ziyaret
: 1786933

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 46  Alan: Sosyal Bilimler

Habip ULUÇAY
TÜRKİYE’DE 1980-2009 NÜFUS HAREKETİ PRATİĞİNE FOUCAULTCU BİR BAKIŞ
 
Her bilgi-iktidar kendi kentsel sistemini yaratmaktadır. Küresel bilgi-iktidarda insanların yaşadığı yer, yerleşim sistemi yeniden “hakikat oyununa” sokulmakta, yeniden sorunsallaştırılmaktadır. Artık ortam değişmektedir. Bu çalışmada değişen bilgi-iktidarla birlikte değişen yerleşim şeması oluşumunun varoluş koşulları, değişen bilgi-iktidarın rasyonelleştirme biçimleri ve mekânsal uzamı ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Makalenin birinci bölümünde çalışmanın çıkış noktası ve içeriği açıklanmaktadır. Çalışmada kullanılan yöntemin kuramsal çerçevesinin belirlendiği ikinci bölümde; çalışmada tercih edilen Foucault’nun yönteminin temel kavramları ele alınarak çalışma ile nasıl ilişkilendirildiği, Foucault’nun yönteminin bilgi teorisinden farklılıkları ortaya konulmaktadır. Araştırma iki analiz kümesinden oluşmaktadır: 1.Dönüşüm Kalıpları, Tabanı Üzerinde Düşündüğümüz Düzendeki Değişimler, 2.Mekansal Uzam, Yeniden Yerleştirme/Yeniden Yerleşme. Birinci analiz kümesinde; dışarı (ortam, arşiv, olageliş), ilişki (güç ilişkisi oyunu), hakikat üretimi (bilgi, “kıvılcım”), itiraf (hakikati kendinden damıtarak söylemek), görünüm (hakikati kendinden damıtarak göstermek) ve güç İstencinin fiiliyata geçirilmesi üzerinden nüfus hareketinin değişen ortamı belirlenmekte, Türkiye’de insanların 1980-2009 döneminde bulundukları yeri hangi koşullarda sorunsallaştırıp harekete geçtiği saptanmakta, nüfus hareketinin olabilirliğinin dış koşullarına doğru gidilmektedir. İkinci analiz kümesinde değişen ortamın bir etkisi, görünümü olarak haritalar ortaya konulmaktadır. Çalışmada, değişen bilgi-iktidarın dönüştürdüğü ortamın-arşivin bir etkisi olarak nüfus hareketi pratiği ele alınmaktadır. Bu çalışmada, nüfus hareketi pratiğinin nasıl “biriktirildiği”, fiziksel-mekansal-bedensel uzamı, merkezin yerleşkeleri “birikim alanlarından” merkezi yerellikler “birikim noktalarına” nasıl gelindiği ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’nin nüfus hareketi, Foucault, yeniden yerleşme, arşiv, dispositif.A FOUCAULTDIAN VIEW OF THE POPULATION MOVEMENT IN TURKEY BETWEEN 1980-2009
 
Every power-knowledge creates its own urban system. During the global power-knowledge period, the place where people live, the residential system is again put into “the truth game”, and again problematizated. The environment is changing now. This study aims to uncover the existence conditions of the urban planning that evolved with changing power-knowledge, and rationalization methods of evolved power-knowledge and its spatial space. Another topic is the rules that manage the distribution of population movement practice. The first part of article describesthe starting point and content. In the second part, the theoretical framework of the method used in the study is determined; in this study, the basic concepts of Foucault’s method, which is preferred is explained and how it is related to the study is explained. The research consists of two sets of analtsis: 1. Conversion molds, changes in the base we think, 2. Spatial space, reinstallment. In the first set of analysis; Outside (environment, archive, happening), relationship (the game of power relationship), production of the truth (information, “spark”), confession (telling the truth by distilling itself), view (showing the truth by distilling itself), initiation of the power enthusiasm changing environment of population movement is determined, where they found people in Turkey during the period 1980-2009 it is now determined to move under what problematically conditions, the external conditions of the likelihood of the population movement. In theSecond set of analyses, maps as an effect of the changing environment, the appearance is laid out. In this study, the application of the population movement as an effect of the environment-archive transformed by the changing knowledge-power is discussed. In this study, how the population movement practicals are collected, the physical-spatial-physical space, and how to have the accumulation points of central localities from the accumulation points of the center are considered.

Keywords: Turkey’s population movements, Foucault, resettlement, archive, dispositive.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn