Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 12
Toplam Ziyaret
: 1398355

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 41  Alan: Sosyal Bilimler

Şenay YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nuri KARDAŞ,
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Medya Okuryazarlığı Eğitimi Yeterlikleri ve Bu Yeterliklerinin Bazı Değişkenlerle İlişkisi
 
Öz: Bu araştırmanın amacı Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili yeterliklerini ve yeterliklerinin bazı değişkenlerle ilişkisini belirlemektir. Araştırmada “nicel araştırma yöntemi” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Van ili merkez ilçelerinde görev yapan 222 Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin medya okuryazarlığı yeterliklerine ilişkin verilerin toplanmasında “Medya Okuryazarlığı Eğitimi Ölçeği (MOEÖ) ve “Kişi Bilgi Formu (KBF)” kullanılmıştır. MOEÖ ile toplanan verilerin analizinde, nicel analiz tekniklerinden Tek Yönlü ANOVA (Bağımsız varyans analizi) ve “Bağımsız Örneklemlerde t- Testi” analizi yapılmıştır. 222 öğretmenin “Medya Okuryazarlığı Yeterliği”ni ölçen ölçekten elde edilen verilerin analizi neticesinde, eğitim kurumlarında medya okuryazarlığı eğitimi veren Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin medya okuryazarlığı yeterlik başarı puanı ortalamalarının 86,56 ile “Kısmen Yeterli” seviyede olduğu tespit edilmiştir. Değişkenlerden “Meslekteki Kıdem”, “Hizmet verilen yer”, “Medya okuryazarlığı Dersini Alma” değişkenleri ile medya okuryazarlığı eğitimi becerisi/yeterliği arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunurken; “Cinsiyet”, “Branş”, “Eğitimde kullanılan kaynaklar”, “Yaş”, “Mezun olunan eğitim kurumu” değişkenlerinin medya okuryazarlığı eğitimi becerisi/yeterliği ile ilişkisi bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Medya Okuryazarlığı Eğitimi, Yeterlik, Öğretmen, Değişkenler.Media Literacy Competencies of Turkish and Social Studies Teachers and Correlation Between These Competencies and Certain Variables
 
Abstract:The objective of the present study is to determine the competencies of Turkish and Social Studies teachers regarding media literacy education and the correlation between these competencies and certain variables. "Quantitative research method" was used in the study. The study sample included 222 Turkish and Social Studies teachers working in Van provincial center in the 2016-2017 academic year. "Media Literacy Education Scale (MLES)" and "Personal Information Form (PIF)" were used to collect data on the literacy competences of Turkish and Social Studies teachers. The data collected with MLES was analyzed with one-way analysis of variance (independent analysis of variance) and independent samples t-test. The analysis of the data obtained from the scale that measured the media literacy competencies of 222 teachers demonstrated that media literacy and competency scores of Turkish Language and Social Studies teachers, who provide media literacy training in educational institutions, were "Partially Adequate" with a median literacy competence achievement average score of 86,56 While there were statistically significant differences between the variables of "Occupational Seniority", "Service Location", "Attendance in the Media Literacy Course" and media literacy education skill / competence, there were no correlations between the variables of "gender", "department", "resources used in education", "age", " education institution of graduation" and media literacy education skill / competence.

Keywords: Keywords: Media literacy education, competence, teacher, variables.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn