Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3841
Toplam Ziyaret
: 3007751

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

Özgül YAMAN, Emel BİROL, Gülfer BEKTAŞ, Ufuk ALTIN
TURİZM SEKTÖRÜNDE BİR TUTUNDURMA FAALİYETİ OLAN REKLAMDA GÖRSEL TASARIMIN ÖNEMİ
 
Stratejik olarak planlanan ve yürütülen kurumsal pazarlama çalışmalarında, hedef kitlenin kurumsal markaya ulaşabilmesi açısından, “reklamcılık” önemlidir. Bu çalışmanın amacı; turizm sektörünü bilgilendirmek, görsel mesajlar hakkında genel bilgiler elde edebilmektir. Bu nedenle çalışmada, turizm sektörüne hizmet eden reklam stratejilerinde kullanılan, görsel tasarım unsurlarının etkisi ve önemi incelenmiştir. Çünkü reklamlar, soyut ve somut kurumsal marka değeri taşıyan görsel ve tipografik nitelikli mesajların bütünüdür. Tanıtım; kurumların, tüketiciye vermiş olduğu güven ilkesine dayanmaktadır. Tanıtımı yapan kişinin, grafik sanatçısının görevi; tanıtımı yapılacak kurumun veya anlatılması gereken hizmetin, benzerleri arasında seçiciliğinin arttırılmasını ya da ön planda tutulmasını, anlatım dilinin yalınlığını kullanarak öncelikli tercih edilebilirliğini sağlamaktır. Tanıtım materyallerinin ise; doğruluğunun ve inandırıcılığının gerçek olması, hedef kitlesinin demografik yapısına uygun olması, dikkat çekici olması, kolay ulaşılabilmesi ve toplumu aydınlatıcı, evrensel nitelikli olması gerekir. Turizm sektörüne yönelik yapılan reklam tasarımlarında; grafik kurallarından süreklilik, çekicilik ve zamanlama vb. unsurlar da önemlidir. Çünkü hedef kitlesinin, reklamdaki görsel tasarımlarla karşılaşma şekli, zamanı ve biçimi farklı olacaktır. Ayrıca, reklam üzerindeki benzerlik, biçim, çizgi, aralık, yön, doku, renk, ton, ışık, uygunluk, zıtlık, gölge ve tekrarlarda hedef kitlenin etkilenebileceği diğer unsurlardır. Turizm sektörünün reklam faaliyetleri de niteliğine ilişkin mevzuatlarla düzenlenmektedir. Hedef kitlesinin tanıtım materyallerinden beklentileri yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, mesleki durum, yaşadıkları bölge, sosyo-kültürel durumlarına göre değişmektedir. Bu nedenle tanıtım materyallerinde kullanılan; görsel objelerin, tanıtım mesajların, renk evrenlerin reklam üzerinde etkisi büyüktür. Turizm sektöründe; reklamın hedef kitle üzerindeki olumlu ya da olumsuz stratejik etkilerini tespit etmek amacıyla ve görsel tasarımın önemine yönelik sonuçların saptanması için betimsel ve bağıntısal tarama yöntemi ile 20 sorudan oluşan anket, turizm sektöründe hizmet alan hedef kitleye uygulanmıştır. Ankette hedef kitlenin; kişisel, sosyo-kültürel bilgilerine ve turizm alanında reklam amaçlı yazılı materyallerine karşı ilgilerinin değişkenliği saptanmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans ile çapraz tablo bulguları sonucunda, turizm sektöründe görsel tasarımın önemi tanımlanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda öneriler ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Reklam, tutundurma, görsel tasarımTHE IMPORTANCE OF VISUAL DESIGN IN ADVERTISING OPERATIONS IN TOURISM SECTOR
 
"Advertising" is important in terms of being able to reach the corporate brand in the strategically planned and executed corporate marketing activities. The purpose of this study is; to inform the tourism industry, to get general information about visual messages. For this reason, the effect of visual design elements used in advertising strategies serving the tourism sector and its importance have been examined. Because advertising is the whole of visual and typographic messages that carry abstract and concrete corporate brand values. Promotion; is based on confidence that the institutions have given to the consumer. The graphic artist's role in promoting; the institution to be promoted or the service to be told is to increase the selectivity among the likes or to keep it in the foreground by using the simplicity of the expression language. Promotion materials; the authenticity and the credibility of it must be real, that it is appropriate to the demographic structure of the mass of the target, it should be remarkable, easily reachable and have a society-enlightening, universal qualification. In advertising designs made for the tourism sector; continuity, charm and timing etc. from graphic rules. elements are also important. Because the amount of the target mass, the time, and the format of the visual designs in the advertisement will be different. In addition, the similarity, shape, line, spacing, direction, texture, color, tone, light, suitability, contrast, shadow and repetition on the ad are other factors that can be affected. The tourism sector is regulated by legislation on the quality of its advertising activities. The expectation of the target mass for the promotional materials varies according to age, gender, income level, occupational status, region they live in, socio-cultural status. For this reason, visual objects, introductory messages, color cosmets are big on advertising. In the tourism sector; In order to determine the positive or negative strategic effects of the advertisement on the target audience and to determine the results related to the importance of visual design, the questionnaire consisting of 20 questions with descriptive and relational screening method was applied to the target group serving in the tourism sector. Target the questionnaire; personal, socio-cultural information and advertising written material in the field of tourism. In the analysis of the data, as a result of the cross-tabulation findings with percentage and frequency, the importance of visual design in the tourism sector was tried to be defined. Suggestions have been made in the direction of the data obtained from the study.

Keywords: Keywords: Advertising, promotion, visual designTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn