Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası

VAN ÖZEL SAYISI DUYURUSU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van özel sayısı için başvurularınızı bekliyor. 2021 yılının Nisan ayında yayınlanmasını planladığımız özel dosya, Van YYÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP)’nin desteğiyle Van’ın işgalden kurtuluşunun 103. yılına ithafen hazırlanıyor. Van’ın bu ulvi gününü kutlarken bilimsel açıdan yeni yaklaşımlar getirmek, sosyal bilimler alanından gelecek farklı araştırma-inceleme yazılarıyla Van tarihine, kültürüne, sanatına katkı sunulması hedefleniyor. Van bağlamında nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapacağına inandığımız bu dosya aynı zamanda BAP’ın desteğiyle Van’ın tarihi fotoğraflarından oluşacak bir seçkiye de ev sahipliği yapacak. Tüm disiplinlerden araştırmacılara ve yazılara açık olan, Van’ın özne olduğu bu özel dosyaya katkı sunmanızı bekliyoruz. Not: Gönderilen makaleler ilk olarak Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunan çalışmalar önce alan editörüne sonra da konusunun uzmanı iki ayrı hakeme gönderilecektir. Makaleler, hakem raporlarına göre ret ya da kabul edilecektir. 2020 Nisan ayında yayımlanacak Van Özel Sayısı için makalelerinizi 1 ila 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. Dergimizin “MAKALE YÜKLE” butonu söz konusu tarihlerde aktif olacaktır. NOT: Dergimizin normal periyodunda yayımlanan her sayısında en fazla 20 makale yayımlanmaktadır. Halihazırdaysa birçok makalenin süreci tamamlanmış veya devam etmektedir. Dergimizin Mart ve Haziran sayılarının kontenjanı da dolmuştur. Eylül sayısı için makale kabulü Nisan ayındaki özel sayının yayımlanmasından sonra başlayacaktır. Dolayısıyla özel sayı dışındaki normal periyoda makale kabulü kesinlikle kabul edilmeyecek olup yüklenen makaleler yazarlarına iade edilecektir.

Bugünkü Ziyaret
: 519
Toplam Ziyaret
: 1617125

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 50  Alan: Sosyal Bilimler

Aylin NALÇACI İKİZ
Turizm İşletmelerinde Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın Çalışanlar: Yöneticilerinin Konuya İlişkin Tutum ve Uygulamaları
 
Bu çalışmanın amacı turizm işletmelerinde görev yapan yöneticilerin cinsiyet ayrımcılığına ve kadın çalışanlara yönelik tutumlarının incelenmesi ve konu ile ilgili yöneticilerin işletmelerindeki mevcut uygulamalarının belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmış ve veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme tekniği kullanılmış ve Ankara’da bulunan 33 adet turizm işletmesinin yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler 1 Eylül - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz, içerik analizi ve frekans dağılımı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, turizm işletme yöneticilerinin kadın çalışanlara yönelik olumlu algı ve tutumlara sahip olduğunu fakat cinsiyet ayrımcılığı konusunda bilgi eksikliklerinin olduğunu ve çalışma ortamında birtakım cinsiyet eşitsizliği durumlarını normalleştirdiklerini göstermektedir. Ayrıca araştırmadan elde edilen diğer sonuçlar, sektörde kadınların yönetim kademesinde mevcut temsiliyetinin az olduğu, sektörde departmanların ve işlerin cinsiyete göre ayrıldığı, kadınları çalışmaya iten en önemli faktörün ekonomik bağımsızlık kazanmak olduğu ve kadınların işten ayrılmalarının temel nedeninin ise iş-aile çatışması olduğudur. Araştırmadan elde edilen sonuçların literatüre olumlu katkılar sağlayacağı ve geliştirilen önerilerin turizm işletmelerinin uygulamalarında fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, Kadın Çalışanlar, Cinsiyet AyrımcılığıGender Discrimination and Women Employees in Tourism Enterprises: Attitudes and Practices of Managers on the Subject
 
The aim of this study is to examine the attitudes of managers working in tourism enterprises towards gender discrimination and women employees and to examine the current practices in the business. Phenomenology, one of the qualitative research designs, was used in the study and also semi-structured interview technique was used as a data collection tool. The criterion sampling technique, one of the purposeful sampling methods, was used in the study and face-to-face interviews were made with the managers of 33 tourism enterprises in Ankara. The interviews were held between 1 September - 30 November, 2019. The data obtained as a result of the interviews were analyzed by descriptive analysis, content analysis, and frequency distribution. Findings obtained as a result of the analysis show that tourism business managers have positive perceptions and attitudes towards female employees, but they lack knowledge about gender discrimination and normalize some gender inequality situations in the work environment. In addition, other results obtained from the research are that the current representation of women in the sector at the management level is low, departments and jobs in the sector are separated by gender, the most important factor that pushes women to work is to gain economic independence, and the main reason for women leaving the job is work-family conflict. It is thought that the results obtained from the research will provide positive contributions to the literature and the proposals developed in the research will be beneficial for the applications of tourism enterprises.

Keywords: Tourism Sector, Women Employees, Gender DiscriminationTam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn