Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 636
Toplam Ziyaret
: 3180169

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 50  Alan: Sosyal Bilimler

Aylin NALÇACI İKİZ
Turizm İşletmelerinde Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın Çalışanlar: Yöneticilerinin Konuya İlişkin Tutum ve Uygulamaları
 
Bu çalışmanın amacı turizm işletmelerinde görev yapan yöneticilerin cinsiyet ayrımcılığına ve kadın çalışanlara yönelik tutumlarının incelenmesi ve konu ile ilgili yöneticilerin işletmelerindeki mevcut uygulamalarının belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmış ve veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme tekniği kullanılmış ve Ankara’da bulunan 33 adet turizm işletmesinin yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler 1 Eylül - 30 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz, içerik analizi ve frekans dağılımı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, turizm işletme yöneticilerinin kadın çalışanlara yönelik olumlu algı ve tutumlara sahip olduğunu fakat cinsiyet ayrımcılığı konusunda bilgi eksikliklerinin olduğunu ve çalışma ortamında birtakım cinsiyet eşitsizliği durumlarını normalleştirdiklerini göstermektedir. Ayrıca araştırmadan elde edilen diğer sonuçlar, sektörde kadınların yönetim kademesinde mevcut temsiliyetinin az olduğu, sektörde departmanların ve işlerin cinsiyete göre ayrıldığı, kadınları çalışmaya iten en önemli faktörün ekonomik bağımsızlık kazanmak olduğu ve kadınların işten ayrılmalarının temel nedeninin ise iş-aile çatışması olduğudur. Araştırmadan elde edilen sonuçların literatüre olumlu katkılar sağlayacağı ve geliştirilen önerilerin turizm işletmelerinin uygulamalarında fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, Kadın Çalışanlar, Cinsiyet AyrımcılığıGender Discrimination and Women Employees in Tourism Enterprises: Attitudes and Practices of Managers on the Subject
 
The aim of this study is to examine the attitudes of managers working in tourism enterprises towards gender discrimination and women employees and to examine the current practices in the business. Phenomenology, one of the qualitative research designs, was used in the study and also semi-structured interview technique was used as a data collection tool. The criterion sampling technique, one of the purposeful sampling methods, was used in the study and face-to-face interviews were made with the managers of 33 tourism enterprises in Ankara. The interviews were held between 1 September - 30 November, 2019. The data obtained as a result of the interviews were analyzed by descriptive analysis, content analysis, and frequency distribution. Findings obtained as a result of the analysis show that tourism business managers have positive perceptions and attitudes towards female employees, but they lack knowledge about gender discrimination and normalize some gender inequality situations in the work environment. In addition, other results obtained from the research are that the current representation of women in the sector at the management level is low, departments and jobs in the sector are separated by gender, the most important factor that pushes women to work is to gain economic independence, and the main reason for women leaving the job is work-family conflict. It is thought that the results obtained from the research will provide positive contributions to the literature and the proposals developed in the research will be beneficial for the applications of tourism enterprises.

Keywords: Tourism Sector, Women Employees, Gender DiscriminationTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn