Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 960
Toplam Ziyaret
: 1786997

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2019 Cilt: 1  Sayı: 46  Alan: Sosyal Bilimler

Cemalettin LEVENT, Mehmet Akif ARVAS
SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN BÖLGESEL YOKSULLUĞA ETKİSİ: DÜZEY-1 BÖLGELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
 
Yoksulluk günlük temel ihtiyaçların tamamını ya da önemli bir bölümünü karşılayacak yeterli gelirden yoksun olma durumudur. Daha çok eğitim düzeyinin düşük olmasından kaynaklı niteliksiz işgücüne sahip olunması, yoksulluğun en önemli nedeni olarak görülmektedir. Dolayısıyla, kişi başı gelirin düşük olması diğer yandan düşük düzeyli tasarruf, tüketim ve bununla bağlantılı olarak (veya buna bağlı olarak) yetersiz yatırım düzeylerine de yol açmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye örneğinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey-1 bölgelerinde yoksulluk üzerine etkili olan sosyo-ekonomik faktörlerin etkilerini 2008-2017 yılları için araştırmaktır. Bağımlı değişken olan yoksulluk; Hanehalkı Kişibaşı Medyan Gelirin %60’ına Göre Yoksulluk Oranı (%) olarak ölçülmüştür. TÜİK’ten elde edilen verilere göre Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoksulluk oranları en fazla düzeyde iken, bu oranın İstanbul ve Doğu Marmara bölgelerinde en düşük düzeyde seyrettiği görülmüştür. Bu çalışmada yoksulluk üzerine daha etkili olduğu düşünülen kişi başı gelir, eğitim, göç ve işsizlik gibi faktörler açıklayıcı değişken olarak analize dâhil edilmiştir. Yatay kesit bağımlılığının ve serilerde olası birim kökün varlığının kontrol edildiği Panel veri analiz sonuçlarına göre, Türkiye’de eğitim düzeyinin ve net göç hızının artması yoksulluğu azaltırken, kişi başı gelirin düşük olması bölgesel yoksulluğu arttıran önemli faktörler olmuştur.

Anahtar Kelimeler: bölgesel yoksulluk, bosyo-ekonomik faktörler, panel veri analizi.THE IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON REGIONAL POVERTY: PANEL DATA ANALYSIS FOR THE LEVEL-1 REGIONS OF TURKEY
 
Poverty is the lack of sufficient income to meet all or a significant portion of daily basic needs. Having the unqualified labor force due to the low level of education is seen as the most important cause of poverty. Therefore, low per capita income also leads to low levels of savings, consumption and associated insufficient investment levels. In this context, the purpose of the study is to investigate the effects of socio-economic factors on regional poverty in Turkeyfor the years 2008-2017. The dependent variable, poverty is proxied aspoverty rate (%) according to 60% of Households' Median Income. According to the data obtained from TURKSTAT, while the poverty rates are seen the highest in Northeast Anatolia and Southeast Anatolia regions, it is observed that this rate is the lowest in Istanbul and East Marmara regions. In this study, factors such as per capita income, education, migration and unemployment rate which are thought to be more effective on poverty were included as explanatory variables. After controlling for cross section dependence and possible unit roots in time series, the estimation results from panel data regression model show that low levels of per capita income and education in Turkey are the key factors that most increase regional poverty.

Keywords: regional poverty, socio-economic factors, panel data analysis.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn