Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1388
Toplam Ziyaret
: 1399731

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

Gülşen Gerşil, Rıdvan Keskin
SOSYAL SERMAYENİN GÜVEN UNSURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
 
Son yıllarda özellikle küreselleşme ile birlikte önemi daha da fazla artan, multidisipliner tartışılan ve bir asırlık bir geçmişe dayanan “sosyal sermaye” kavramı, toplumsal çerçevede insan faktörü, sivil toplum ve kamu kuruluşları arasındaki etkileşimi sağlayan ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkısı olan, norm, iletişim ağı ve güvenden oluşan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Faklı disiplinlerden gelen kişiler, farklı hedefleri ile paralel olarak sosyal sermaye kavramını kullanmaktadırlar ve bu da kavramın birçok farklı tanımlarını da beraberinde getirmektedir. Bu tanımların ortak noktaları ise; “sosyal dayanışma”, “güven” ve “iş birliği”dir. Bu açıklamaların ışığında, bir ülkede insan kaynağının yetişmesinde oldukça önemli bir yere sahip olan üniversitelerin sosyal sermaye kavramı boyutunda bir değerlendirmesi öngörülmüştür. Uygulama sosyal sermaye kavramı içinde yer alan” güven unsuru “nun belirlenmesi amacıyla Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine uygulanmıştır. Bu çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemler, çok değişkenli istatistik yöntemlerinden biri olan keşfedici faktör analizi (KFA), t testi ve anova testidir. İki grup arasındaki farklılıklar t test istatistiği ile üç ve üçten fazla grup arasındaki farklılıklar ise Anova test istatistiği ile belirlenmiştir. Anova test sonucunda grup farklılıklarının ortaya çıkması durumunda da post hoc testi ile bu farklılıkların hangi gruplar arasında olduğu araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Güven Unsuru, İnsan Kaynağı, Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. .EVALUATION OF TRUST FACTOR AS A SOCIAL CAPITAL COMPONENT: A RESEARCH ON STUDENTS OF THE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES IN MANISA CELAL BAYAR UNIVERSITY
 
The concept of “social capital”, increasing in importance especially in the face of globalization in recent years, as well as being subject to different academic disciplines, is defined as a system of norms, networks and trust that facilitate the interaction between people, civil society and public institutions and also contribute to the economic and social development of the society. People from different disciplines use the concept in parallel with their different goals, and this brings together many different definitions of it. The common points of these definitions are; "social solidarity", "trust" and "cooperation". In the light of these explanations, it is envisaged that universities, which have a very important place in the development of human resources in a country, should be evaluated in terms of social capital concept. The research and application are conducted on the students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences in Celal Bayar University, Manisa in order to determine the "trust factor" included in the concept of social capital. The statistical methods used in this study are exploratory factor analysis (KFA), t test and anova test which are one of the multivariate statistical methods. The differences between the two groups were determined by t test statistic and the differences between three and three groups by Anova test statistic. In case of group differences in the Anova test result, the post hoc test will investigate the differences between the groups.

Keywords: Social Capital, Trust Factor, Human Resource, Multivariate Statistical MethodsTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn