Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexlerBugünkü Ziyaret
: 80
Toplam Ziyaret
: 773699

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 2  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Zihni MEREY, Zakir TAŞKIN
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Profilleri Üzerine Bir Araştırma
 
Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin ne olduğu, sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf yönetimi profillerinin cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, öğrenim düzeyi, çalıştığı kurum türü değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturnadığını ortaya koymaktır. Tarama modelinde olan bu araştırmada, var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı hedefleyen betimsel bir desen kullanılmıştır. Çalışmada araştırma problemine bağlı olarak nicel veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen katılımcıların cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, öğrenim düzeyi ve çalıştığı kurum türü ile ilgili bilgileri elde etmeyi amaçlayan “Kişisel Bilgi Formu” ve Bosworth (1996) tarafından geliştirilen, Akman & Umay (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan Sınıf Yönetimi Profili Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Van ili İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ortaokullarda çalışmakta olan ve random yöntemle seçilen 170 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin kadın ya da erkek olmaları ile sınıf yönetimi profilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kadın öğretmenlerin puan ortalamaları erkek öğretmenlerden daha yüksektir. Araştırma sonucunda elde edilen diğer bir bulgu ise sosyal bilgiler öğretmenlerinin evli ya da bekâr olmaları ile sınıf yönetimi profilleri arasında anlamlı ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Sınıf yönetimi, öğretmen, sosyal bilgiler öğretmenliği.A Research About Profiles of Social Studies Teachers on Class Management
 
In this study, it is aimed to prove what the profiles of social studies teachers are and if there is a significant discrepancy according to the variables of gender, age, professional seniority, educational background and the organization where they work. In this study, the descriptive model is used in order to show the case. In this study quantitative data means are used. In this study the participants’ knowledge, gender, age, professional seniority, educational background and the organization where they work are developed by researcher who aimed to gain ‘Personal Data Form’ and developed by Bosworth (1996) and adaptation into Turkish by Akman & Umay (2007) Classroom management Profiles are used. The sample of this study is composed of 170 social science teachers who are working in offical secondary schools bound to Ministery of Education in Van , İpekyolu, Edremit and Tuşba centers 2015-2016 Educational and Training Term. As a result of the study there is a relationship between classroom management profiles and gender of the social science teachers. The women teachers’ points are higher than men’s. Another data that is obtained from the study is that there is a relationship between the classroom management profiles and social science teachers’ martial status.

Keywords: Class Management, Teacher, Social Science Teachers.Tam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn