Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3806
Toplam Ziyaret
: 3007716

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -3  Alan: Sosyal Bilimler

Erdoğan KAYGIN; Nilgün DEMİREL; Erkan ŞAHİNKAYA;
SARIKAMIŞ DESTİNASYONUNUN TANITIMININ MİYOPİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Modern dünyadaki gelişmelerin hızlanması turizm dinamiklerinin değişmesine yol açmakta ve destinasyonlar arasındaki rekabet de gittikçe artmaktadır. Destinasyonların dünya çapındaki başarısı ve tanınırlığı turizm endüstrisi içerisinde faaliyet gösteren ve destinasyon yönetiminde söz sahibi olan paydaşların katkısı ile gerçekleşmektedir. Destinasyonun uzun vadede sosyo-ekonomik açıdan gelişmesinin yönetim bağlamında başarılı olmakla ilişkili olduğu söylenebilir. Uzun vadeli ve stratejik düşünüldüğünde bir destinasyonun tanınırlığı uzun vadeli başarıları beraberinde getirebilir. Türkiye de gelişmekte olan destinasyonlardan bir tanesi de Sarıkamış’tır. Sarıkamış özellikle kış turizmi açısından yüksek potansiyele sahip gelişime açık bir destinasyondur. Fakat bu destinasyonun tanıtımı konusunda yeterli faaliyetlerin gerçekleştirilmediği düşünülmektedir. Bu doğrultuda yürütülen bu çalışmanın amacı Sarıkamış destinasyonunda söz sahibi olan paydaşların tanıtım bağlamında bireysel, örgütsel, örgütler arası düzeyde miyopluk içerisinde olup olmadıklarını ortaya koymaktır. Bu amaçla; örgütsel miyopluk, yönetimsel miyopluk ve turizm tanıtımı literatürü temel alınarak standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu oluşturularak Sarıkamış’taki turizm paydaşları ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu yoluyla elde edilen bilgilerin içeriği analiz edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda şu bulgular elde edilmiştir: Tanıtım faaliyetleri kapsamında sınırlı seçenekler arasında seçim yapılarak tanıtım faaliyetlerinin kısa vadeli planlandığı, daha çok geleneksel tanıtım faaliyetleri çerçevesinde hareket edildiği, Sarıkamış’ta turizmin geliştirilmek istendiği ancak paydaşlar arasındaki iletişim ve koordinasyon eksikliğinden dolayı uluslararası tanıtım faaliyetlerinin istenen ölçüde gerçekleşmediği ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda Sarıkamış’ın tanıtımının geliştirilmesi ve uzun vadeli bakış açısıyla hareket edilmesi konularında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Miyopluk, Turizm, Tanıtım.EVALUATION OF THE INTRODUCTION OF SARIKAMIS DESTINATIONS BY MYOPIC PERSPECTIVES
 
The acceleration of developments in the modern world leads to the change of tourism dynamics and competition between destinations is increasing. The world-wide success and recognition of destinations is occured through the contribution of stakeholders who are active in the tourism industry and have a say in destination management. It can be said that the long-term socio-economic development of the destination is related to the success in the context of management. When it is considered long-term and strategic recognition of a destination can bring long-term success. One of the developing destinations in Turkey is Sarıkamış. Sarıkamış is open for improvement especially for winter tourism with high potential. However, it is considered that sufficient activities have not been carried out to promote this destination. Accordingly, the aim of this study is to show whether or not the stakeholders are within the ideology of individual, organizational, interorganizational level about myopia in the context of advertising. For this purpose; face-to-face talks with tourism stakeholders in Sarıkamış have been carried out by forming a standardized open-ended interview form based on organizational myopia, administrative myopia and tourism presentation literature. The content of the information obtained through the standardized open-ended interview form has been analyzed. As a result of interviews, the following findings were obtained: The difficulties encountered in the promotion activities were not taken seriously, the advertising activities were planned in the long term without considering thoughts by choosing enough and the limited options were offered, mostly traditional promotional activities were carried out and tourism was wanted to be developed in Sarıkamış but international promotion activities have not been achieved to the desired extent due to the lack of communication and coordination among the stakeholders. As a result of the study, various suggestions were made about the development of Sarıkamış and acting with a long-term perspective.

Keywords: Myopia, Tourism, AdvertisingTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn