Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 713
Toplam Ziyaret
: 1397327

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Şaban SAĞLIK
POSTMODERNİZMİN MODERN TÜRK EDEBİYATINDAKİ ÜÇ HALİ
 
Edebiyat metinlerinde, edebiyat kuramlarının yansıması üç şekilde görülür. Birincisi, metin yazarının bilinçli bir şekilde kuramı uygulamasıdır. İkincisi, metin yazarının tercih ettiği sürekli “yeni anlatım teknikleri ve yolları arama” tavrının sonucu olarak metinlerinde tesadüfen söz konusu kurama yer vermesidir. Üçüncüsü ise özellikle tarihsel metinlerde modern kuramlara uygun örneklerin yer almasıdır. Türk edebiyatında örnekleri olan “postmodern” kuramın da edebiyatımızda bu üç hali vardır. Yani postmodern kuram edebiyat ve kültür dünyamızda üç şekilde göze çarpar. Mesela Murat Gülsoy ve Orhan Pamuk gibi yazarlar, postmodern bilince sahip isimlerdir. Onların eserlerinde postmodernizm teknikleri bilinçli olarak yer alır. Bu isimler birinci gruptur. Ahmet Mithat Efendi, Oğuz Atay, hatta Mustafa Kutlu gibi yazarlar da, post modern olma iddiası taşımadan, hatta postmodernizm kavramını bilmeden, bu kurama uygun metinler üretmişlerdir. Bu isimler de ikinci grubu oluştururlar. “Üstkurmaca”, “metinler arasılık”, “çoğulculuk” ve “oyunsuluk (deneysellik)” gibi anlatım tekniklerinin her biri bir metni postmodern hale getirir. Bilhassa Divan edebiyatımızda bu anlatım teknikleri çokça kullanılır. Mesela Mesnevilerdeki “sebeb-i telif” kısımları açıkça postmodern kuramdaki “üst kurmaca”ya denk gelir. Bu da üçüncü gruptur. Postmodernizm, Modern Türk edebiyatında işte bu üç halde yer almaktadır. Bu bildiride, metin ve yazarlardan hareketle postmodernizmin Modern Türk edebiyatına yansıyan işte bu üç halini inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Postmodernizm, üstkurmaca, metinlerarasılık, deneysellik, Modern Türk edebiyatıTHREE STATESOF POSTMODERNISM IN MODERN TURKISH LITERATURE
 
In literary texts, the reflection of literary theories can be seen in three ways. In the first way, the text writer applies the theoryconsciously. In the second one, the text writer constantly chooses to “search for new narrative techniques and ways” as a result of this attitude theory appears in the text incidentally. The third is to include examples of modern theories, especially in the historical texts. The “postmodern” theory, which is an example in Turkish literature, also has three states in our literature. In other words, postmodern theory multiplies our views in literature and culture in three ways. For example, writers like Murat Gülsoy and Orhan Pamuk are postmodern consensual names. Techniques of postmodernism are involved in their works intentionally. These writersbelong to the first group. Writers such as Ahmet Mithat Efendi, Oğuz Atay and even Mustafa Kutlu have produced texts that areassociated with the concept of postmodernism, although they do not claim to be postmodern. These names form the second group. The narrative techniques such as “metafiction”, “intertextuality”, “pluralism” and “experimentalism” make a text postmodern. Especially in the Divan literature, these narrative techniques are widely used. For instance, the part of “purpose for writing” in the Mesnevi (Ottoman novel) is clearly equivalent to the “metafiction” in postmodern theory. This example belongs to the third group. Postmodernism can be seen in these three states in modern Turkish literature. In this paper, based on text and writers, these three aspects will be studied as they are reflectedto the modern Turkish literature.

Keywords: Postmodernism, metafiction, intertextuality, experimentalism, Modern Turkish literature.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn