Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 596
Toplam Ziyaret
: 1397210

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -2  Alan: Sosyal Bilimler

Tarık DEMİR
PİKTOGRAFİK VE SEMİTİK YAZI SİSTEMLERİNİN TÜRKÇE YAZI DİLİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
Herakleitos doğada her şeyin değiştiğini ve değişmeyen tek şeyin değişimin bizatihi kendisi olduğunu ifade eder. Bu ontolojik yargı duygu ve düşüncelerin yazıya aktarılma biçimi olan dil olgusu için de geçerlidir. Nitekim bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerden kaynaklı hız ve hızlı iletişim olgusunun genel olarak yazı dilinin kullanımı üzerinde birtakım değişimlere sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir. Bu değişimlerden doğal olarak Türkçe yazı dili de etkilenmektedir. Çalışmada piktografik ve semitik yazı sistemlerinin Türkçe yazı dili üzerindeki etkisine dikkat çekilmek istenmiştir. Böylece Türkçe yazı dili üzerindeki piktografik etkinin çoklu-model dil olarak da isimlendirilen ve bir nevi piktogram fonksiyonu gören emojilerin kullanılması ile, semitik etkinin ise yazıda sadece ünsüzlerin kullanılması (ünlülerin kullanılmaması) ile gerçekleştiği örnekler üzerinden ortaya konulmuştur. Bu minvalde çalışmanın ilk hipotezini “Türkçe yazı dili üzerindeki piktografik ve semitik etkinin sebebi hız ve hızlı iletişim olgusudur” şeklindeki hipotez teşkil etmektedir. Yazı sistemlerinin gelişim seyrine bakıldığında duygu ve düşüncelerin sırasıyla resim-yazı (piktogram), kavram-yazı (logogram) ve ses-yazılar (fonogram) aracılığıyla yazıya aktarıldığı görülmektedir. Bunun dışında hem kavramların hem de seslerin birarada yer aldığı piktofonetik yazı sistemleri yanında sadece sessiz harflerin gösterildiği semitik yazı sistemleri ya da abugida adı verilen hecesel yazı sistemleri aracılığıyla da duygu ve düşünceler aktarılagelmiştir. Çalışmanın ikinci hipotezini ise “yazı sistemlerinin tarihsel olarak piktogram-ideogram-fonogram şeklindeki evriminin günümüzde tam tersi bir süreci de içerek şekilde gelişim göstermesidir” şeklindeki hipotez teşkil etmektedir. Her yazı sistemi onu kullanan milletlerin düşünce sistematiğini de ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çalışmada Türkçe yazı dilindeki düşünce sistematiğindeki değişimler de ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: : Piktogram, logogram, fonogram, emoji, semitik yazıTHE EFFECTS OF THE PICTOGRAPHIC AND SEMITIC WRITING SYSTEMS UPON TURKISH WRITTEN LANGUAGE
 
Heraclitus expresses that everything in nature is changed and the only thing that does not change is the change itself. This ontological jurisdiction also applies to the phenomenon of language, the mode of transferring feelings and thoughts to the writing. Indeed, it is observed that the developments in computer technology have caused some changes on the usage of the writing language in general because of speedness and rapid communication. In this study it is aimed to draw attention to the effect of pictographic and semitic writing systems on the Turkish language. In this way, the pictographic effect on the Turkish writing language will be revealed through the use of emogies, which are also called multi-model languages and function as a kind of pictogram while the semitic effect through the use of consonants only (omitting of vocals) in writing. The first hypothesis of this study claims that the reason of the pictographic and semitic effect on the Turkish language is the phenomenon of rapidness and rapid communication. When the history of writing systems is viewed, it is seen that emotions and thoughts are transferred through the pictograms, the logograms and the phonograms respectively. Apart from this, the emotions and thoughts have been conveyed both pictograms and picto-phonetic systems, where both concepts and voices are located together or through semitic writing systems, in which only the consonant letters are shown, or through syllabic writing systems called abugida. The second hypothesis of the study claims that the evolution of writing systems historically evolves in the form of pictogram, ideogram and phonogram by contradicting the present day. Every writing system also reveals the system of thought of a nation who use it. In this context, the changes in the system of thought in the Turkish writing language will be tried to be revealed.

Keywords: Pictogram, logogram, phonogram, emogy, semitic writingTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn