Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullan�c� Ad�
�ifre
Yeni �ye|�ifremi Unuttum
HAKEM ve ED�T�R G�R��� Yay�n �lkeleri S�k Sorulan Sorular Kurullar Edit�rler Tarand���m�z �ndexler A��k Eri�im Politikas� Etik �lkeler ve Yay�n Politikas� Telif Hak�
Bug�nk� Ziyaret
: 129
Toplam Ziyaret
: 3079016

Dergimize g�nderilen makaleler benzerlik kontrol program� olan ithenticate ile taranmaktad�r. Benzerlik oran�n�n y�ksek ��kmas� durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktad�r.

Makaleler i�in %20 ve �zeri benzerlik oranlar� kabul edilmemektedir.
Y�l:2022 Cilt: 1Say�: 55Alan: Sosyal Bilimler

Mesut D�ZCE
Padoval� Marsilius�da Din-Siyaset �li�kisi
 
Bu �al��ma modern siyasi d���ncenin �nc�leri aras�nda yer alan Padoval� Marsilius�un din ve siyaset aras�ndaki ili�kilere dair d���ncelerini ele almaktad�r. Marsilius�un bu �er�evedeki fikirleri modern siyaset d���ncesinin ba�lang�� a�amalar�ndan biri olarak kabul edilir. ��nk� o, �ok erken say�labilecek bir d�nemde, on d�rd�nc� y�zy�lda, siyasi ve d�nyevi alan� din d��� bir ba�lamda temellendirme giri�iminde bulunmu�tur. Marsilius, din ve siyaset ili�kisinde din� otoritenin lehine olan kendi d�neminin mevcut anlay���na kar�� ��km��t�r. O, d�nyevi konularda sek�ler otoriteyi tek yetkili ve me�ru g�� olarak kabul etmi�tir. Din� otoritenin d�nyevi alanda d�zenleyici g�� olma iddias�n� ise hak gasp� olarak g�rm��t�r. Ona g�re, ruhban s�n�f� sek�ler iktidar�n d�zenledi�i ve y�netti�i toplumsal yap�n�n unsurlar�ndan herhangi biridir ve bir ayr�cal��� s�z konusu de�ildir. Ruhban s�n�f�n�n d�nyevi g�� iddias� yetki a��m�d�r ve nihai ama� olan toplumsal bar�� i�in en b�y�k tehdidi olu�turmaktad�r. Sek�ler iktidar, gerekirse me�ru zorlay�c� g�c�n� de kullanmak suretiyle ruhban s�n�f�n� kontrol ederek bu tehditi bertaraf etmek durumundad�r.

Anahtar Kelimeler: Din sosyolojisi, Padoval� Marsilius, Din ve siyaset ili�kisiThe Relationship of Religion and Politics in Marsilius of Padua
 
This study deals with the thoughts of Marsilius of Padua, one of the pioneers of modern political thought, on the relations between religion and politics. The ideas of Marsilius in this framework are considered as one of the beginning stages of modern political thought. Because he, at a time that can be considered too early, in the fourteenth century, made an attempt to base the political and worldly realm in a non-religious context. Marsilius opposed the current understanding of his time, which was in favor of religious authority in the relationship between religion and politics. He recognized secular authority as the only authoritative and legitimate power in worldly matters. He saw the claim of religious authority to be a regulatory power in the worldly realm as a usurpation of rights. According to him, the clergy is any of the elements of the social structure organized and governed by the secular power and has no privileges. The clergy's claim to worldly power is an overstepping of authority and poses the greatest threat to social peace, which is the ultimate goal. The secular power has to eliminate this threat by controlling the clergy, if necessary, by using its legitimate coercive power.

Keywords: Sociology of religion, Marsilius of Padua, Religion and politics relationsTam Metin

Copyright 2023 Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi. | Xdizayn