Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 306
Toplam Ziyaret
: 3079193

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 35  Alan: Sosyal Bilimler

Arş.Gör.Fetullah BATTAL Öğr.Gör. İbrahim DURMUŞ
ÖZDEŞLEŞME VE SENGE’NİN BEŞ DİSİPLİNİNİN İNTİHAL ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Bu çalışmada intihal ile özdeşlik arasında negatif yönlü bir ilişkinin istatistiksel olarak var olup olmadığı, Peter Sengenin öğrenen örgütleri tanımlarken geliştirdiği bir ölçek yardımıyla incelenmeye çalışılmıştır. Ankete dayalı analizde kullanılan Demografik veriler olarak Cinsiyet Durumu, Eğitim Durumu, Yaş aralığı ve Gelir Durumu gibi temel göstergeler baz alındıktan sonra 2015 yılında Gümüşhane Üniversitesinde (50), Erzurum Atatürk Üniversitesinde (50, Bayburt Üniversitesinde (120), olmak üzere toplamda (220) akademisyene uygulanmıştır. Anketlere Öğretim Elemanları ve Öğretim Üyesi düzeyinde ki akademisyenler katılmış ve bu alanlarda ki eğitim durumları da 1-yüksek lisans ders aşaması, 2-yüksek lisans tez aşaması, 3- doktora ders aşaması, 4-doktora yeterlilik aşaması ve 5-doktora tez aşaması olarak sınıflandırılarak çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, birden çok gözlenen değişken arasındaki ilişkiyi daha iyi verdiği için istatistiksel yöntem olarak Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) benimsenmiştir. Anketimize katılanların %55.9 ‘ u erkek , %44.1’ i kadındır. Anketimize katılanların çoğunluğunun eğitim durumu % 41.8 ile doktora tez aşamasında olan kişilerdir. Çalışmamızda İntihal Algısı ile Özdeşlik arasında negatif bir korelasyon gözlemlerken; özdeşlik ile Sengenin Disiplin ölçeği arasında pozitif bir korelasyon gözlemledik. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca örgütsel ahlak ve kurumsal etik üzerine oldukça az çalışma yapılmıştır. Dolaysıyla etik ile ilgili olan İntihal Eğilimi konusunu bu makalede bağımlı bir değişken olarak incelerken; Özdeşlik kavramı ve Senge’nin öğrenen örgütlerini de bağımsız değişken olarak dikkate alarak ilişkisel bir model oluşturmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: İntihal Algısı, Özdeşleşme, Senge’nin Beş Disiplini, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Lisrel.EFFECT OF FİVE DİCİPLİNES OF IDENTİFİCTİON AND SENGE ON PERCEPTİON OF PLAGİARİSM
 
In our study, the negative relationship between plagiarism and identity, and a scale which developed with the questions of five articles Peter Senge developed while defining Learning organizations included in the model with the applied factor analysis tried to be examined. While Gender Status, Education Status, Age Range, Income Status were analyzed as demographic data, it was employed on the academician (220) in Gumushane University (50) and Erzurum Atatürk University (50) and Bayburt University (120) in 2015. In the content, academic staff at the level of lecturers and instructors participated and the study was carried out by classifying educatıonial status as; 1) Master’s courses, 2) Master thesis, 3) doctorate courses, 4) doctorate proficiency and 5) doctorate thesis. 55.9% of the respondents were male and 44.1% were female. The majority of the participants in our survey had a doctoral dissertation with 41.8%. We observed a negative correlation between the Perception of Plagiarism and Identity in our study; We observed a positive correlation between the identity and the Sengenin Discipline scale. Unfortunately, there has been not sufficient work on organizational ethics and corporate ethics throughout the history of the Republic of Turkey. Thus, while the topic of "Plagiarism Tendency", which is related to ethics, has been examined as a dependent variable in this article, the concepts of "identity" and "learning organizations of the Senge" are considered as independent variables and a rational model attempted to be created.

Keywords: Perception of plagiarism, Identification, Senge's The Fifth Discipline, Structural Equation Modeling, Lisrel.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn