Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 1080
Toplam Ziyaret
: 3308198

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Doç.Dr. Erkan TOKUCU/Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA/Arş. Gör. Murat AKÇA
ORTODOKS İKTİSADA KARŞI BİR ALTERNATİF OLARAK POST-KEYNESYEN İKTİSAT
 
1980 sonrası dönem neo-liberal politikaların ve ana akım iktisadın hâkim olduğu dönemdir. Birçok ülke liberal felsefeyi benimsemiş ve ana akım iktisat politikası önerilerini kabul ederek uygulamışlardır. Serbest piyasa ekonomisinin kaynakların etkin kullanımını sağlayacağı ve refahı artıracağı umulmuştur. Ancak 1980 sonrası dönemde göze çarpan gelişmelerinden birisi de ekonomik krizlerin frekansında meydana gelen artıştır. Krizler hem kısa zaman aralıklarında meydana gelmekte hem de etkileri uzun sürmektedir. Son yaşanan 2007-2008 finansal krizi ana akım iktisat teorilerinin ve politikalarının yoğun bir şekilde eleştirilmesine ve alternatif yaklaşımların araştırılmasına yol açmıştır. Bu çerçevede ana akım iktisatçıların krizi tam olarak öngörememeleri, krizin atlatılması için öne sürdükleri politikaların etkin olmaması ve krizin tam olarak açıklanamaması eleştirilerin odak noktasıdır. Dolayısıyla son finansal kriz aynı zamanda ana akım iktisadın da bir krizi haline gelmiştir. Bu çalışmanın temel konusu ana akım iktisada yöneltilen eleştiriler ve alternatif bir görüş olarak post-Keynesyen yaklaşımdır. Bu çerçevede heterodoks bir yaklaşım olarak post-Keynesyenlerin iktisadi sistemleri ele alış tarzları, kriz analizleri ve krizlere karşı önerdikleri politikalar incelenecek temel konulardır.

Anahtar Kelimeler: Ortodoks iktisat, neo-liberal politikalar, post-Keynesyen iktisat, ekonomik krizler, ekonomik istikrarPOST-KEYNESIAN ECONOMICS AS AN ALTERNATIVE AGAINST ORTHODOX ECONOMICS
 
The post-1980 period was the period of the neoliberal policies and mainstream economics dominated. Many countries have embraced liberal philosophy and applied mainstream economic policy proposals related with this. It was hoped that the free market economy would provide efficient use of resources and increase the welfare. However, one of the developments in the post-1980 period has been the increase in the frequency of economic crises. Crises bothtake place in short time intervals and the effects last for a long time. The recent 2007-2008 financial crisis led to intensive criticism of mainstream economic theories and politics and also led to search for alternative approaches. In this framework, not precisely foreseen of the crisis by the mainstream economists, the ineffectiveness of the policies that they put forward to overcome the crisis, and not fully explained of the crisis are the focus of criticisms. Therefore, the last financial crisis has also become a crisis of mainstream economics. The main theme of this study is the critiques directed at mainstream economics and the post-Keynesian approach as an alternative view. In this framework, as a heterodox approach, post Keynesian approaches to economic systems, crisis analysis and policies proposed against crises are the main topics to be studied.

Keywords: Orthodox economics, neo-liberal politics, post-Keynesian economics, economic crises, economic stabilityTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn