Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexlerBugünkü Ziyaret
: 108
Toplam Ziyaret
: 773727

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 2  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

NAİF KARDAŞ
NAMIK KEMAL’İN VATAN YAHUT SİLİSTRE KİTABINDA YER ALAN DEĞERLERİN İNCELENMESİ
 
Türkiye’de ve dünyada yeni nesillere değer aktarımı öncelikle içinde yaşanılan toplum tarafından sağlanmaktadır. Toplum içinde yerini alan yeni nesil bu değerleri görerek, işiterek ve görüp işittiklerini uygulayarak benimser. Bu değerlerin daha sistemli bir şekilde aktarımı ise okullarda örtük ve açık programlara yerleştirilmesiyle yapılmaktadır. Bu programlardan Türkçe dersinde değerler aktarımının metinler aracılığıyla yapılmasına önem verilmektedir. Değerlerin aktarımında en önemli kaynaklardan biri şüphesiz ki edebi metinlerdir. Türkçe öğretim programında seçilen metinlerde yer alan değerlerin genel çerçevesini milli, insani ve kültürel değerler oluşturmaktadır. Bu araştırmada amaç Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre adlı kitabının değer aktarımı açısından önemini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel analiz tekniklerinden ‘’Betimsel Analiz’’ kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kitapta en sık rastlanan değer Allah inancı değeri (f=82) olmuştur. Bu değeri sırasıyla millet-aile birliği değeri (f=51), yiğitlik-kahramanlık değeri (f=34), ahiret inancı değeri (f=33), vatan yolunda ölme değeri (f=31), vatan sevgisi değeri (f=23), sevgi değeri (f=17), vatan-millet menfaati değeri (f=13), liderlik değeri (f=12), vatan toprağını kutsal sayma değeri (f=12), sadakat değeri (f=7), fedakârlık değeri (f=7), vefakârlık değeri (f=6), saygı değeri (f=5), adalet değeri (f=4), dayanışma-muhtaçlara yardım etme değeri (f=3), kanunlara-yasalara uyma değeri (f=2), vatanın birliği-bölünmezliği değeri (f=2), gelenek-töre değeri (f=2),çalışkanlık değeri (f=2), dürüstlük değeri (f=1), alçak gönüllülük değeri (f=1), ileri görüşlülük (f=1), barış değeri (f=1), sorumluluk alma değeri (f=1),diline sahip çıkma değeri (f=1) takip etmiştir. Bu değerlerin doğru anlaşılıp yorumlanmasıyla yeni nesillere aktarımı sağlanmış olacak ve aynı zamanda bu nesiller kendilerini içinde yaşadıkları toplumla bütünleştirebileceklerdir.

Anahtar Kelimeler: Vatan Yahut Silistre, Değerler Eğitimi, Türkçe ÖğretimiAN INVESTIGATION OF VALUES IN THE VATAN YAHUT SILISTRE, NAMIK KEMAL'S BOOK
 
Transfer values to the new generations in Turkey and the world we live in, is primarily provided by the community. The new generation, which takes its place in society, adopts these values by seeing, hearing and practicing what they see and hear. The more systematic transfer of these values is done by placing them in implicit and explicit programs in schools. In these lessons, importance is given to making the transfer of values through texts in Turkish lesson. One of the most important sources of the transfer of values is, of course, literary texts. National, human and cultural values constitute the general framework of the values in selected texts in Turkish teaching program. The purpose of this research is to demonstrate the importance of Namık Kemal's book Vatan Yahut Silistre in terms of value transfer. In the study, '' Descriptive Analysis Technique '' was used from the qualitative analysis techniques. According to findings, the most common value in the book has been the belief value of God (f = 82). This value is the value of nation-family association (f = 51), valor-heroism value (f = 34), value of belief in the hereafter (f = 33) ), values of love (f = 17), values of fatherland-nation interest (f = 13), value of leadership (f = 12), value of holy counting of fatherland (f = 12), loyalty value (f = 7) (f = 5), justice value (f = 4), value for helping the needy (f = 3), law-abiding value (f = (F = 2), fairness value (f = 1), modesty value (f = 1), advanced (f = (f = 1), peace value (f = 1), sense of responsibility (f = 1) and language abstinence value (f = 1). By interpreting these values correctly, they will be transferred to the new generation and at the same time these generations will be able to integrate themselves with the society they live in.

Keywords: Key words: Vatan Yahut Silistre, Value Education, Turkish Language TeachingTam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn