Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 737
Toplam Ziyaret
: 3307855

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 34  Alan: Sosyal Bilimler

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri KARDAŞ, Şenay YILDIRIM
MEDYA OKURYAZARLIĞI ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR: BİR KAYNAKÇA DENEMESİ
 
Bu araştırmanın temel amacı alan araştırmacılarına medya okuryazarlığı üzerine yapılan çalışmalara ilişkin bir kaynakça sunmaktır. Araştırmanın diğer amaçları ise medya okuryazarlığı araştırmalarının yıllara göre dağılımı, türleri ve bu araştırmalarda kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri hakkında alan araştırmacılarına bilgiler aktarmaktır. Çalışmada Nitel Araştırma Metodu kullanılmıştır. Verilerin toplanması sürecinde doküman taraması/ doküman incelemesi verilerin analizinde ise “betimsel analiz” yapılmıştır. Problem sorularına bağlı olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: Medya okuryazarlığı kaynakçasında (2000-2017) toplam 308 araştırma yer almıştır. Bu çalışmaların 5’i 2000-2005 yıllarında; 18’i 2006; 8’i 2007; 22’si 2008; 14’ü 2009; 20’si 2010; 20’si 2011; 30’u 2012; 59’u 2013; 21’i 2014; 41’i 2015; 36’sı 2016; 14’ü ise 2017 yılında yapılmıştır. Medya okuryazarlığı konusunun işlendiği 308 araştırmanın türlerine dağılımı incelendiğinde, en çok araştırmanın yapıldığı türlerin başında “makale”nin (f=137; %44,48) geldiği belirlenmiştir. Makale türündeki çalışmaları “bildiri” (f=106; %34,41), “yüksek lisans tezi” (f=45; %14.61) ve “doktora tezi” (f=11; % 3,57)’nin takip ettiği tespit edilmiştir. Medya okuryazarlığı konusunun işlendiği araştırmalarda kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri incelendiğinde; “betimsel araştırma yöntemi”nin kullanıldığı 295, “deneysel araştırma yöntemleri”nin kullanıldığı 9, “karma araştırma yöntemi”nin kullanıldığı 4 araştırma belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Medya Okuryazarlığı, Kaynakça, Türler, Araştırma YöntemleriRESEARCH ON MEDIA LITERACY: A BIBLIOGRAPHICAL ESSAY
 
The primary objective of the present study was to provide a bibliography on media literacy research for the researchers in the field. The study also aimed to provide information about the chronological distribution of studies on media literacy, types of media literacy research and scientific research methods utilized in these studies for the scholars in the field. Qualitative Research Method was used in the study. Data was collected with document scanning / review and data analysis was conducted with "descriptive analysis". Based on the research questions, the following results were obtained: A total of 308 studies on media literacy were accessed (2000-2017). Five studies were conducted in 2000-2005; 18 were conducted in 2006; 8 were conducted in 2007; 22 were conducted in 2008; 14 were conducted in 2009; 20 were conducted in 2010; 20 were conducted in 2011; 30 were conducted in 2012; 59 were conducted in 2013; 21 were conducted in 2014; 41 were conducted in 2015; 36 were conducted in 2016; and 14 were conducted in 2017. When the distribution of 308 studies on media literacy based on the study type was examined, it was determined that “articles” (f = 137; 44.48%) were the most popular type. The articles were followed by "proceedings" (f = 106; 34,41%), "graduate theses" (f = 45; 14.61%) and "dissertations" (f =11; 3.57%). When the scientific research methods used in the reviewed studies on media literacy were examined, it was determined that 295 studies used "descriptive research method", 9 studies used "empirical research methods", and 4 studies used "mixed research method."

Keywords: Keywords: Media literacy, bibliography, types, research methods.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn