Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexlerBugünkü Ziyaret
: 67
Toplam Ziyaret
: 773686

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 2  Sayı: Özel Sayı -1  Alan: Sosyal Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Cemil KÜÇÜK
KUR’ÂN VE KIRAATLERİN KAYNAĞI
 
Kur’ân, Allah tarafından hem mana hem de lafız olarak Cebrail aracılığı ile Hz. Muhammed’e Arapça olarak indirilmiş bir kitaptır. Onun ilâhi kaynaklı olduğunun en kuvvetli delili yine kendisidir. Bu tarihen sabit olduğu gibi, Hz. Peygamberin hayatı da buna şahittir. Kur’ân’ın kaynağı vahiy olduğu gibi onun lafızlarının bazı telaffuz farklılıklarından ibaret olan Kıraatlerın ve farklı okuyuşların kökeni de vahiydir. Çünkü Hz. Peygamber gelen vahiylerin lafızlarının telaffuzunu Cebrail’den öğrendiği gibi sahabeye de okuyor, öğretiyor, yazdırıyor ve ezberletiyordu. Resûl-i Ekrem insanlar için kolaylık olsun diye, “Bu Kur’ân, Yedi Harf üzere nazil olmuştur. Size kolay gelenini okuyunuz” buyurarak, kendisine Yedi Harf ruhsatı verildiğini haber vermiştir. Her ne kadar müsaade edildiği tarihten günümüze kadar Yedi Harf’in ne olduğu konusunda görüş birliği sağlanmamış olsa da içerik olarak temel iki husus öne çıkmaktadır; Birincisi, başta lehçe olmak üzere, kelime ilave etme ve çıkarma, müteradif kelime kullanma, takdim-te’hir gibi hususlar. İkincisi, izhar, idğam, kasır, med, tahfif, teşdid, imâle, harf ve hareke değişimi gibi kıraat vecihleri. Kur’ân’ın farklı okuyuşlarının temel nedeninin Yedi Harf olgusunun olduğu hususunda ittifak vardır. Biz bu çalışmamızda Kur’ân, Kıraatler ve kıraat farklılıklarının menşeinin ilâhî olduğunu, Kur’ân’ın kendisinden deliller getirerek ve Hz. Peygamber’in sünnetinden örnekler sunarak ifade etmeye çalışazağız.

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, kıraat, sünnet, kıraat farklılıklarının menşei, yedi harf, vecih, lehçe.THE RESOURCE OF KUR’AN AND QIRAATS
 
The Qur’an is a book revealed by Allah in Arabic to Hz. Muhammad both as word and meaning by way of Gabriel. It’s most powerful proof that it’s of the divine source is itself, too. As this is a historical reality, the life of the Prophet is its witness. As the Qur’an’s resource is the revelation, the root of the recitation and the different readings consist of some dictions of its wordings. Because, as Hz. Muhammad learnt the diction of the wordings of the revelation from Gabriel, he was reading, teaching, dictating and making them memorise. The Akram Prophet announced that the permission of Seven Letters was given to himself ordering “This Qur’an is revealed on Seven Letters. Recite what is easy for you”. In order that it become easiness for the humanity. Although there isn’t an agreement on what is the Seven Letters from the permitted date to nowadays, two basic points come to the fore as meaning; the first, initially like the points; the dialect, adding and removal of word, using the synonymous words, bringing forward-delay. Secondly, recitation ways like disclosure, idgam, reduction, extending, mitigation, aggravation, stretching, the changes of letter and vowel ponits. There is an accord on the point that the main reason of the different recitation of the Qur’an is the Seven Letter fact. In this study, we tried to explain that the origin of the Qur’an, recitations and recitation differences is divine, giving proof from the Qur’an itself and exemplifying from Hz. Muhammad’s sunna.

Keywords: Qur’an, recitation, sunna, origin of the recitation differences, seven letter, angle, dialect.Tam Metin

Copyright 2019 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn