Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 355
Toplam Ziyaret
: 3178916

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 49  Alan: Sosyal Bilimler

Fatma ÖKDE, Hasan YAYLI
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Sosyol Unsurlara Etkisi Üzerine Bir Araştırma
 
Kentsel dönüşüm tüm dünyada ve ülkemizde güncelliğini koruyan bir konudur. Kentlerde meydana gelen birçok değişim, sorun ve gelişme, dönüşümü kaçınılmaz kılmaktadır. Bu noktada dönüşüm kentte meydana gelen bir fiziksel değişimle birlikte arka planında birçok unsuru (ekonomik, çevresel, yasal/yönetsel, sosyal) barındırmaktadır. Ülkemizde gerçekleştirilen dönüşüm uygulamalarının daha çok ekonomik ve fiziksel kaygılar doğrultusunda gerçekleştirildiği görülmektedir. Dönüşüm uygulamalarında sosyal unsurlar göz ardı edilmektedir. Bunun sonucunda gerçekleşen dönüşüm, yerinden edinmeyle sonuçlanmakta veya yaşanılan alana uyum problemleri yaratmaktadır. Ankara’nın Mamak İlçesinde nitel ve nicel araştırma tekniklerinden yararlanılarak yapılan araştırma kapsamında, kentlerde yaşam kalitesini oluşturan sosyal unsurlara ilişkin veriler dönüşüm öncesi ve sonrası şeklinde karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ortaya konulan bulgularda dönüşüm uygulamalarının sosyal boyutu ile alan kullanıcılarının sosyal çevre kalitelerini oluşturan birçok göstergede (komşuluk ilişkileri, bağlılık ve aidiyet, yerinden edilme, katılım unsuru, güvenlik, yaşanılan çevreye ilişkin beklentiler) ciddi anlamda bir değişim yarattığı ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda halkın dönüşüm sürecine katılımının sağlanmasının, beklentilerin karşılanmasına katkı sağlayacağı, dönüşüm sonrası alanla daha iyi bütünleşme, sosyal ilişkilerde zayıflamanın azalması ve yaşanılan alana duyulan güven duygusunun artmasına neden olacağı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, kentsel yaşam kalitesi, sosyal boyut, bağlılık/ aidiyet, komşuluk ilişkileri.A RESEARCH ON THE EFFECT OF URBAN REGENERATION PROJECTS ON SOCIAL ELEMENTS
 
Urban regeneration is an issue that remains current all over the world and in our country. Many changes, problems and developments in the cities make the transformation inevitable. The regeneration is not only a physical change that takes place in the city, but has many elements (economic, environmental, legal / administrative, social) in its background. It is seen that the regeneration practices in our country are mostly carried out in line with economic and physical concerns. Social factors are ignored in regeneration practices. So the regeneration causes displacement of people or creates problems of adaptation to the area of residence. The research was carried out by using qualitative and quantitative research techniques in Mamak District of Ankara. The data on the social factors that make up the quality of life in cities were analyzed by comparing them before and after the regeneration. As a result of the research, it has been revealed that the transformation applications have created a significant change in many indicators (neighborhood relations, loyalty and belonging, displacement, participation factor, security, expectations about the environment) that constitute the social environment quality of the users of the field. It has been stated that ensuring the participation of the people in the regeneration process will contribute to meeting the expectations, decreasing the weakening in social relations and increasing the confidence in the area.

Keywords: Urban transformation, urban quality of life, social dimension, loyalty/ belonging, neighborhood relations page.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn