Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullan�c� Ad�
�ifre
Yeni �ye|�ifremi Unuttum
HAKEM ve ED�T�R G�R��� Yay�n �lkeleri S�k Sorulan Sorular Kurullar Edit�rler Tarand���m�z �ndexlerBug�nk� Ziyaret
: 356
Toplam Ziyaret
: 760021

Dergimize g�nderilen makaleler benzerlik kontrol program� olan ithenticate ile taranmaktad�r. Benzerlik oran�n�n y�ksek ��kmas� durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktad�r.

Makaleler i�in %20 ve �zeri benzerlik oranlar� kabul edilmemektedir.
Y�l:2017 Cilt: 1Say�: 35Alan: Sosyal Bilimler

Leyla Ad�g�zel, Ayd�n G�rmez
IDA: TWO WOMEN VICTIMS OF JEWISH HOLOCAUST
 
Polonya, 1939-1945 y�llar� aras�nda �� milyonu Yahudi olmak �zere n�fusunun be�te birini kaybetmi� ve Nazilere direnen bir�ok Polonyal� haks�z ithamlarla su�lanm�� ve �zg�rl�k i�in direnenler bu s�re zarf�nda vurularak ya da as�larak �ld�r�lm��lerdir. Adolf Hitler bu katliam�n ba� sorumlusu ve fikir babas� olarak kabul edilir. Pawel Pawlikowski ve Rebecca Lenkiewicz taraf�ndan yaz�lan Ida filmi insanl���n bu karanl�k ge�mi�ini, iki ana kad�n karakteri Wanda ve Ida�n�n soyk�r�m sonras� hayatla verdikleri m�cadeleyi konu edinerek, y�llar sonra tekrar okuyucu ve izleyicinin g�zleri �n�ne sermektedir. Ba�ar�l� bir �yk� olarak kabul edilen film, Yahudi Soyk�r�m�'n�n bu s�radan iki kad�n�n hayat�n� nas�l mahvetti�ini ve onlar� par�alad���n� son derece dokunakl� bir atmosferde seyirciye sunmaktad�r. Film �a�da� liderler ve gelecek ku�aklar i�in bir ders nitelili�indedir. Bu makale Pawlikowski ve Lenkiewicz�in, Ida filmi arac�l���yla, seyirciye ula�t�rmaya �al��t�klar� mesajlar� analiz etmeyi ama�lamaktad�r.

Anahtar Kelimeler:IDA: YAHUD� SOYKIRIMININ �K� KADIN KURBANI
 
Poland lost fifth of its population, including three million Jews, between 1939 and 1945; and many Poles resisting the Nazis were accused of false accusations and were shot or hanged during this period. Adolf Hitler is regarded as the major actor and mastermind of this massacre. The film Ida, co-written by Pawel Pawlikowski and Rebecca Lenkiewicz, explores this dark history of mankind long afterwards through two main female characters Wanda and Ida�s struggle after the holocaust. The film, considered a successful story, illustrates how the Jewish holocaust ruined the lives of these two ordinary women and torn them apart in an extremely poignant atmosphere. The film is a kind of moral lesson for contemporary leaders and the future generations. This article aims to analyse the messages that Pawlikowski and Lenkiewicz seem to relay to the audience through the film Ida.

Keywords: Pawel Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz, the Jewish holocaust, IdaTam Metin

Copyright 2019 Y�z�nc� Y�l �niversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi. | Xdizayn