Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3868
Toplam Ziyaret
: 3007778

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 39  Alan: Sosyal Bilimler

Prof. Dr. Hasan BOYNUKARA, Burcu TÜTAK
IAN MCEWAN’IN SOLAR VE RACHEL CARSON’IN SESSİZ BAHAR ROMANLARININ EKOELEŞTİREL BİR BAKIŞ AÇISIYLA İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı Amerikan edebiyatından Rachel Carson’ın Sessiz Bahar (1962) ve İngiliz edebiyatından Ian McEwan’ın Solar (2010) adlı eserlerin ekoeleştirel bir bakış açısıyla karşılaştırmalı bir yöntemin kullanılarak incelenmesidir. Çalışmamıza konu olan yazarlar, günümüzde çevresel tahribatların ve doğaya verilen zararların boyutlarını ortaya koymada etkili bir yol olarak ortaya çıkan ekoeleştirinin olanaklarını kullanmışlardır. Bu nedenle çalışmamızın birinci bölümünde ekoeleştiri kuramının tanımı, tarihsel içeriği ve ekoeleştirel yaklaşımlar üzerinde durularak kurama ilişkin kavramsal bir alt yapı oluşturulmuştur. Diğer bölümlerde ise ekoeleştirinin yöntem, teknik ve bakış açısına göre incelenen romanlardan elde edilen veriler tasnif edilmiştir. Buna göre Sessiz Bahar ve Solar edebi metinlerde çevreye insan faktörüyle gelen tahribatın yanı sıra çevre sorunlarına bağlı insanın ödediği bedellere de dikkat çekilmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkmaktadır. Çevresel nedenlere bağlı sağlık sorunlarının gittikçe ciddileştiği günümüzde Rachel Carson ve Ian McEwan’ın yaptığı uyarılar gelecek kuşaklar için oldukça önem arz etmektedir. Çalışmamızın asıl önemi, bu iki yazarın hangi çevresel problemleri ele aldığını ve bu sorunlara nasıl çözüm geliştirdiğini tespit etmektir. Ayrıca ortaya koyacağımız bu çalışma; çevre, çevresel sorunlar ve ekoeleştiri ile ilgili yapılan diğer çalışmaları destekleyeceği gibi bu alanda çalışacak araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliğinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Amerikan ve İngiliz edebiyatı, ekoeleştiri, Rachel Carson, Ian McEwanAN INVESTIGATION OF IAN MCEWAN'S SOLAR AND RACHEL CARSON'S SILENT SPRING FROM AN ECOCRITICAL VIEW
 
The aim of this study is to examine Rachel Carson's Silent Spring (1962) and Ian McEwan's Solar (2010) using a comparative method from an ecocritical view. The authors have used the ecocriticism, which now appears to be an effective way of revealing environmental damages and the extent of damage to nature. For this reason, in the first part of our study, a conceptual substructure was established regarding the definition of eco-theory, historical content and ecocritical approaches. In other parts, the data obtained from the novels examined according to the method, technique and point of view of the eco-theory are classified. According to this, in the Silent Spring and Solar literary texts, besides the damage caused by the human factor to environment, it also comes to mind that it is necessary to draw attention to the price paid by the people due to environmental problems. Health problems due to environmental reasons are increasingly becoming serious, and the warnings of Rachel Carson and Ian McEwan have great importance for future generations. The main importance of our work is to determine what environmental issues these two authors are addressing and how they have developed solutions to these problems. On the other side this study will also support the environmental issues and other works on eco-efficiency, it will be an important resource for researchers in this field.

Keywords: American and English literature, ecocritisizm, Rachel Carson, Ian McEwanTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn