Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 180
Toplam Ziyaret
: 3311294

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 52  Alan: Sosyal Bilimler

Sıddık ATAMAN, Abdullah OĞRAK, Fikriye ATAMAN
Hedef Baskısı ve İş Tatmini İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
 
Günümüzde başta bankacılık sektörü olmak üzere bir çok sektörde çalışanlara yönelik hedef politikaları uygulanmaktadır. Yöneticiler belirlemiş oldukları hedeflerine ulaşabilmek için atlarına belirli süreler içerisinde gerçekleştirmeleri için hedefler belirlemekte ve bu hedefleri gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Uygulanan bu hedef politikası, çalışanlar üzerinde belli bir stres ve baskı yaratmakta ve bu durum literatürde hedef baskısı olarak yer almaktadır. Hedef baskısı algısının iş memnuniyeti algısı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada Van ilinde hizmet vermekte olan banka çalışanları üzerine bir uygulama yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS20 programı ile analiz edilmiş olup, veriler betimleyici analiz, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, T-testi, Anova testi, korelasyon analizi ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre, hedef baskısı ve iş tatmini arasında negatif bir korelasyon (-0,508) değeri elde edilirken regresyon analizinde ise hedef baskısı faktörüne ait R2 değeri 0,258 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu R2 değeri iş tatminine ilişkin toplam varyansın (değişimin) % 25,8’inin hedef baskısı değişkeni ile açıklanabileceği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hedef, Hedef Baskısı, İş Tatmini,Target Pressure and Job Satisfaction Relationsip: An Application on the Banking Sector
 
Today, target policies are applied for employees in many sectors, especially in the banking sector. Managers set goals for their horses to achieve within a certain period of time and are expected to achieve these goals in order to achieve their goals. This target policy applied creates a certain stress and pressure on the employees and this situation is included as target pressure in the literature. In this study, which was conducted to determine the effect of target pressure perception on job satisfaction perception, an application was made on bank employees serving in the province of Van. The data obtained within the scope of the study were analyzed with the SPSS20 program, and the data were subjected to descriptive analysis, explanatory and confirmatory factor analysis, T-test, Anova test, correlation analysis and regression analysis. According to the results of the correlation analysis, a negative correlation (-0.508) value was obtained between target pressure and job satisfaction, while in regression analysis, the R2 value of the target pressure factor was obtained as 0.258. It has been determined that 25.8% of the total variance (change) related to job satisfaction can be explained by the target pressure variable.

Keywords: Target, Target Pressure, Job Satisfaction,Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn