Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 3815
Toplam Ziyaret
: 3007725

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 39  Alan: Sosyal Bilimler

Rıdvan Kalaç
HANBEL B. İSHÂK (ö.273/886) VE HADİS İLMİNE DAİR el-FİTEN VE el-CÜZ’ ADLI ESERLERİ
 
Âlimlerin hayatlarını, ilmi şahsiyetlerini ve eserlerini incelemek İslam ilimlerini ve kültürünü tanıyabilmek açısından önem arz etmektedir. Hayatı, ilmi şahsiyeti ve hadis ilmindeki yeri bakımından incelenmesi gereken önemli şahsiyetlerden birisi de Hanbel b. İshâk’tır. 193/809 ve 273/886 yılları arasında yaşamış olan Hanbel b. İshâk’ın dönemi hadis ilminin altın çağı olarak nitelendirilen hicri III. asra rastlamaktadır. Bu dönemde yaşamış olan Hanbel b. İshâk; Ahmed b. Hanbel, Buhârî, Müslim, Ebû Zur’a er-Râzî ve İbn Ebî Hatîm er-Râzî gibi bazı meşhur hadis imamlarıyla aynı hocalardan hadis dinlemiştir. Hanbel b. İshâk bunun yanında çok sayıda öğrenci de yetiştirmiştir. Hanbel b. İshâk aynı zamanda Ahmed b. Hanbel’in güzide öğrencilerinden olup Mihne döneminde Müsned’in tamamını bizzat Ahmed b. Hanbel’den dinleyip okuyan üç kişiden biridir. Ahmed b. Hanbel’in hayatıyla ilgili bilgilerin önemli bir kısmı Hanbel b. İshâk’tan rivâyet edilmiştir. İslam âleminde pek şöhret bulmayan Hanbel b. İshâk daha çok el-Fiten, el-Cüz’ ve Zikru Mihneti’l-İmam Ahmed b. Hanbel adlı eserleriyle tanınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hanbel b. İshâk, Ahmed b. Hanbel, Hadis, el-Fiten, el-Cüz’, Altın Çağ.HANBAL B. ISHAK (d. 273/886) AND HİS WORKS NAMED, ABOUT HADİTH SCİENCE, al-FİTAN AND al-JUZ’
 
Examining the lives, scholarship and works of scholars is of importance in terms of knowing Islamic sciences and cultures. One of the important personalities that should be examined in terms of life, scientific personality and place of the hadith is Hanbal b. Ishaq. The period of Hanbal b. Ishak, who lived between 193/809 and 273/886, encounters the golden age of the Hijri III century, the golden age of the hadith. Hanbel b. Ishaq, who lived in this period, heard from hadiths teacher, who taught some famous hadith imams; Bukhari, Muslim, Abu Zura ar-Razi and Ibn Ebi Hatip ar-Razi. Besides that, Hanbel b. Ishaq raised many students. At the same time, Hanbel b. Ishaq was one of the distinguished students of Ahmad b. Hanbel and was one of three people who listened and read Musnad entirely from Ahmad b. Hanbal during the period of suffering. Much of the information about Ahmed b. Hanbal's life has been reported from Hanbal b. Ishak. Ishak, who does not find much fame in the Islamic world, is mostly known with his works; al-Fitan, al-Juz ve Zikru Mihnet al-Imam Ahmad b. Hanbal.

Keywords: Hanbel b. Ishaq, Ahmad b. Hanbal, Hadith, al-Fiten, al-Juz , the Golden Age.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn