Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 18
Toplam Ziyaret
: 1398361

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 37  Alan: Sosyal Bilimler

Dr. Okan ALAY
ELİF ŞAFAK’IN İSKENDER ROMANINDA HALKBİLİMİ İZLEKLERİ
 
Halkbilimi ögeleri, gündelik yaşamın yanı sıra yazılı kültürde, edebiyatta ve özellikle kurgu, konu ve teknik bakımdan elverişli potansiyele sahip olan romanda yer edinmektedir. Bu çalışmada günümüz yazarlarından Elif Şafak’ın “İskender” romanı ekseninde yapıtta geçen somut ve soyut halkbilimi ögelerinin varlığı irdelenmektedir. Romanda Türkiye’den İngiltere’ye göçen bir aile üzerinden geçmişten günümüze toplumsal bir sorun olarak süregelen töre cinayeti odağında anne-oğul ilişkisi anlatılmaktadır. Bu bağlamda yapıtta doğu-batı gerçekliği, ataerkil aile yapısı, gelenek ve görenekler, halk kültürü, inanışlar ve ritüeller gibi pek çok halkbilimi izleğine yer verilmektedir. Romanın ilk sayfalarından itibaren hemen her bölümde onomastik-ad verme geleneği, dil-anlatım ürünleri, efsaneler ve deyimler kullanılmıştır. Ayrıca doğum-evlenme-ölüm gibi geçiş dönemi inanış-ritüelleri, misafirperverlik, hediyeleşme; yanı sıra uğur, büyü, nazar gibi uygulamalar ve birçok batıl inanış birer halkbilimi izleği olarak değerlendirilmiştir. Bunlar aracılığıyla metnin kurgusal zemini güçlendirildiği gibi konuyla koşut; doğu-batı, modernizm-gelenek, kent-köy, kadın-erkek ilişkisinin somut yansımalarına değinilmiştir. Böylece halkbilimi bakımından zengin örnekler barındıran “İskender” romanı, halk kültürüne ait önemli bilgiler taşıdığı gibi bunların edebi bir metin aracılığıyla görünür olması ve yazıya aktarılarak kalıcılık kazandırılması yönüyle ayrıca önem arz ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elif Şafak, roman, İskender, halkbilimi ögeleri, halk kültürü.FOLKLORIC THEMES IN ELIF SHAFAK’S NOVEL İSKENDER
 
Folklore element involve in daily life as well in written culture, literature and especially in novel which has a suitable potential regarding fiction, subject and technique. In this study, the existence of the concrete and abstract folkloric elements in the novel “İskender” by today’s aouthor Elif Şafak is examined. The novel tells about mother-son relationship through a family’s migratin from Turkey to England, focusing on honour killing which has been an ongoing problem. In this context, many folklore themes such as east-west reality, patriarchal family system, traditions and customs, folk culture, beilefs and rituals are mentioned in this study. From the first pages of the novel, in almost every section, onomastic-naming tradition, language expression Works, lgends and idioms have been used. In addition, the transition perido belief-rituals such as birth-marriage-death; hospitality, gifgiving; as wella as luck, magic, evil eye and many superstitions are assessed as folklore theme. Through them, both the fictional space of the text is strengthened and the concrete reflection of east-west, modernism-tradition, city-village, male-female relationship is addressed. Thus, the novel “İskender”, whict contains samples rihc in folklore, has important information about folk culture as well as being visible through a literary text and it is also important to acquire permanence by transferring it to the script.

Keywords: Elif Şafak, novel, İskender, folklore elements, folk culture.Tam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn