Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 424
Toplam Ziyaret
: 1405179

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 40  Alan: Sosyal Bilimler

Hasan Hüseyin Bircan
Eğitim ve Felsefe -Eğitimin Doğal/İnsanî, Toplumsal ve Felsefî Temeli-
 
ÖZET EĞİTİM ve FELSEFE -Eğitimin Doğal/İnsanî, Toplumsal ve Felsefî Temeli- Eğitim her dönem ve şartta dikkat edilmesi ve tartışılması gereken bir olgudur. Özellikle modern dönemlerde, her insan, örgün ya da yaygın bir şekilde eğitim gördüğü için bu olgunun önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira eğitim hemen fark edilebileceği gibi çok karmaşık ve aynı zamanda birçok unsur ile birlikte düşünülmesi gereken bir olgudur. Bu nedenle bütün ilgili unsurlar üzerine düşen katkıyı sağlamalıdır. Bu itibarladır ki eğitim üzerine aynı zamanda “felsefî bakış tarzı”yla da düşünmek bir zorunluluk olarak görünmektedir. Hele Türk Eğitim Sistemi söz konusu olduğunda, yapılan onca çabaya rağmen çok ciddi kavramsal, yapısal ve yöntemsel sorunları olduğu konusunda ilgili herkes mutabıktır. Öyleyse toplumun bu konuyla ilgili her kesimi, belli yaklaşım ve bakış açılarını, yargılarını “askıya alıp” üzerine düşeni yapması gerekir. Açıktır ki, eğitimin sosyo-kültürel, siyasî, ekonomik, düşünsel, psikolojik… sonuçları devamlı olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu gözden geçirmenin tek bir alanla sınırlandırılmayacak çok çeşitli yolları vardır. Eğitime yaklaşımların ve onun gidişatını fark etmenin en başta gelen yollarından biri ise, bütüncül, gerekçeli, analitik, sentetik ve eleştirel bakıştır. Bu çalışmada dikkat çekilmeye çalışılan esas nokta, bu bakış tarzını ifade eden “felsefî bakış tarzı”nın eğitime yaklaşım ve kararlarda ihmal edilmemesi gerektiğidir. Anahtar Sözcükler: Eğitim, eğitim felsefesi, eğitim ve toplum, eğitim ve insan.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Eğitim, eğitim felsefesi, eğitim ve toplum, eğitim ve insan.EDUCATION AND PHILOSOPHY -Natural/Humanitarian, Social and Philosophical Fundamentals of Education-
 
ABSTRACT EDUCATION AND PHILOSOPHY -Natural/Humanitarian, Social and Philosophical Fundamentals of Education- Education is a phenomenon that must be cared and discussed in different perspectives regardless of epochs. Particularly, during modern ages, since each individual are educated whether formal or informal, it is salient that it is of exclusive interest in modern age. In fact, education is a phenomenon that must be conveyed in conjunction with a variety of agents with a complicated structure as it is obviously noticed. Hence, all pertaining elements must play the designed role. Therefore, thinking with a “philosophical view” over education seems as an imperative. Especially if the Turkish Education System is at stake, it is agreed that it has a myriad of theoretical, structural and methodological problems in spite of entire effort given for that. Thus, all parts of society related to this issue must deal with the process properly by “putting aside” specific approaches and viewpoints. It is obvious that socio-cultural, political, economic, cognitive, and psychological results of education are to be checked on a regular basis. The given checking methods are not limited a few but a myriad of techniques. One of the most remarkable methods to check the route of approaches towards education is encompassing, reasoned, analytical, synthetic and critical view. In this respect, this paper aims at clarifying the given theme which is in favor of “an philosophical approach” to education and must be taken into in setting agenda in regard to education. Key Words: Education, philosophy of education, education and society, education and human being

Keywords: Key Words: Education, philosophy of education, education and society, education and human beingTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn