Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1404
Toplam Ziyaret
: 1399747

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2018 Cilt: 1  Sayı: 42  Alan: Sosyal Bilimler

Murat ÖZTÜRK, Mehmet Nuri KARDAŞ
BİYOGRAFİYİ ÖYKÜLEŞTİRME YÖNTEMİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİYOGRAFİYİ ÖYKÜLEŞTİRME YÖNTEMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
 
Araştırmanın amacı, Türk Edebiyatı tarihinde iz bırakmış şahsiyetlerin yaşam öykülerinin öğretiminde Biyografiyi Öyküleştirme Yöntemini uygulamak ve öğretmen adaylarının bu yöntemin etkililiğine ilişkin görüşlerini incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Biyografiyi Öyküleştirme Yöntemi uygulamalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerini almak için araştırmacılar tarafından geliştirilen Yarı Yapılandırılmış Görüş Bildirim Formu (YYGBF) kullanılmıştır. YYGBF ile toplanan verilerin analizinde nitel veri analiz tekniklerinden “içerik analizi” yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda çalışma grubunda yer alan ve uygulamalara ilişkin görüş belirten öğretmen adaylarının neredeyse tamamı; biyografi öğreniminde “Biyografiyi Öyküleştirme Yöntemi”nin önemli avantajlar sağladığını ( kalıcı öğrenme, mizah sayesinde derse ilgi, şairin özel hayatı hakkında bilgi edinme, dönemin sosyal yaşamı hakkında bilgi edinme, topluluk önünde etkili konuşma ve yazı yazma becerisi kazanma vb.), araştırmada motivasyonlarını olumsuz etkileyecek önemli bir durum yaşamadıklarını, diğer ders ve konularda da benzer uygulamalar yapmak istediklerini aktarmışlardır. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu uygulamalarla ilgili memnuniyetlerini belirtmekle birlikte, daha etkili ve kalıcı öğrenmeler için çeşitli önerilerde bulundukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının, uygulamalardan daha olumlu sonuçlar alabilmek için; “görsel işitsel materyaller kullanılabilir, edebi kişiliğe ve eserlere daha geniş yer verilebilir, grup çalışmasına başvurulabilir, detaylara daha çok yer verilebilir, şarkılarla sunumlar desteklenebilir, biyografiler drama veya rol oynama teknikleriyle canlandırılabilir, eski kelimeler yerine güncel kelimeler tercih edilebilir, konuya uygun fon müziğiyle desteklenebilir, uygulamalar kısa tutulabilir” şeklinde önerilerde bulundukları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biyografi Öğretimi, Biyografiyi Öyküleştirme yöntemi, GörüşlerMethods of Expecting Biography and Teacher Candidates Vıews on the Application of Methods
 
The aim of the study is to apply the Biography Storytelling Method in teaching the life stories of the individuals who have left traces in the history of Turkish Literature and to examine their opinions about the effectiveness of this method. Qualitative research method was used in the study. Semi-Structured Opinion Notification Form (YYGBF), which was developed by the researchers, was used to get the opinions of the prospective teachers about the Biography Storytelling Method. Content analysis ”was performed from qualitative data analysis techniques in the analysis of the data collected by the YYGBF. As a result of the study, almost all of the teacher candidates in the study group who expressed their opinions about the practices were; In the biography education, it is stated that, Biography Storytelling Method writing provides important advantages (permanent learning, humor thanks to the course, getting information about the personal life of the poet, acquiring knowledge about the social life of the period, gaining the ability to write effectively in front of the public and writing, etc.). they did not have a significant situation to affect the other courses and issues they want to do similar applications. Although the majority of prospective teachers indicate their satisfaction with the practices, it was concluded that they made various suggestions for more effective and permanent learning. In order to get more positive results from teacher candidates; audiovisual materials can be used, literary personality and works can be given more space, group work can be used, details can be given more space, songs can be supported with presentations, biographies can be animated with drama or role playing techniques, current words can be preferred instead of old words, can be supported with appropriate background music applications can be kept short.

Keywords: Biography Teaching, Biography Storytelling Method, OpinionsTam Metin

Copyright 2020 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn