Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1437
Toplam Ziyaret
: 2335515

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 54  Alan: Sosyal Bilimler

Avşin Ayhan KAYA, Faruk ALAEDDİNOĞLU
Batı Akdeniz Bölgesinde Ekoturizm Uygulamaları, Yerel Ürünler ve Kadın İstihdamının Rolü
 
Bireylerin talep ve beklentilerinden etkilenen turizm, doğal ve kültürel çevreyi etkilediği gibi kendiside bu değişkenlerden etkilenmektedir. Yaşanan bu etkileşim sonucunda ortaya çıkan turizm çeşitlerinden biri de ekoturizmdir. Ekoturizm, çevreye karşı hassas, yerel kültür unsurlarını benimseyen ve yerel kalkınmayı önceleyen bir turizm çeşididir. Bu bağlamda genelde Batı Akdeniz Bölgesinde, özelde ise Çıralı ve Dalyan’da gerçekleştirilen bu çalışmada, altyapı imkanları, sürdürülebilirlik, yerel ürünler, ekoturizme hizmet üreten kadınlar gibi değişkenlerin ekoturizm uygulamaları ile olan ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında öncelikle sahada gözlemler yapılmış ve gözlemler neticesinde oluşturulan 12 alt kategoride görüşme soruları hazırlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden olan anket tekniği kullanılmıştır. Tam yapılandırılmış anket sorularından hem nicel veriler hem de katılımcıların konulara ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Anket bölgede tatil yapan 258 turiste uygulanmıştır. Elde edilen verieler ışığında ağırlıklı olarak ekoturizmin gelişimi, yerel ürünler ve araştırma sahasında ekoturizme hizmet üreten kadınların süreci nasıl etkiledikleri irdelenmiştir. Araştırma sonucunda, bölgenin ekoturizm ve yerel ürün potansiyelinin yüksek olduğu, yerel ürünler ve ekoturizm arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu, kadınların ekoturizmin sürdürülebilirliğine önemli ölçüde katkı sundukları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Batı Akdeniz, Ekoturizm, Ekoturizm Uygulamaları, Yerel ÜrünlerThe Role of Local Products and Female Employess in Ecotourism Practices in the Western Mediterranean Region
 
Tourism, which is affected by the demands and expectations of individuals, affects the natural and cultural environment and is also affected by these variables. One of the types of tourism that emerged as a result of this interaction is ecotourism. Ecotourism is a type of tourism that is sensitive to the environment, adopts local cultural elements and prioritizes local development. The conjunction, the relationship between variables such as infrastructure facilities, sustainability, local products, women producing ecotourism services and ecotourism practices was investigated in this study, which was carried out in the Western Mediterranean Region in general and in Çıralı and Dalyan in particular. Within the scope of the research, first of all, observations were made in the field and interview questions were prepared in 12 sub-categories created as a result of the observations. Questionnaire technique, which is one of the quantitative research methods, was used in the study. From the fully structured questionnaire questions, both quantitative data and the opinions of the participants on the subjects were included. The survey was applied to 258 tourists vacationing in the region. In the light of the data obtained, the development of ecotourism, local products and how women who provide services to ecotourism in the research area affect the process were examined. As a result of the research, it has been understood that the region has a high potential for ecotourism and local products, there is a direct relationship between local products and ecotourism, and women contribute significantly to the sustainability of ecotourism.

Keywords: Western Mediterranean, Ecotourism, Ecotourism Practices, Local ProductsTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn