Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1456
Toplam Ziyaret
: 2335534

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 54  Alan: Sosyal Bilimler

Mehmet Emin YAȘAR, Fuat YALMAN
Assessment of Knowledge, Attitudes and Practices Towards New Coronavirus (Sars-Cov-2) of Healthcare Workers During the Rapid Rise Period of the COVID-19 Outbreak
 
Bu çalışmanın temel amacı, COVID-19 salgınının hızlı yükseliş döneminde sağlık çalışanlarının yeni koronavirüse yönelik bilgi, tutum ve uygulamalarını değerlendirmek ve bilgi düzeyinin uygulamalar üzerine etkisinde tutumun aracılık etkisini tespit etmektir. Araştırmada hastane tabanlı kesitsel araştırma deseni uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde ikinci basamak tedavi sunan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi ile üçüncü basamak tedavi sunan Yedikule Göğüs Hatalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sağlık çalışanları oluşturmuştur. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Veriler internet üzerinden anket tekniği ile bizzat araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Değerlendirmeye alınan ve verilerin analizinde kullanılan toplam anket sayısı 409’dur. Verilerin analizinde SPSS ve AMOS paket programları kullanılmıştır. Verilere betimleyici analizler, bağımsız örneklem t testi, anova analizi ve yapısal eşitlik modellemesi uygulanmıştır. Yapısal eşitlik analizi ile elde edilen bulgular, modelin yapı geçerliliğinin sağlandığını göstermiştir. Ayrıca yol analizi, COVID-19'a yönelik bilgi düzeyinin COVID-19'a yönelik uygulamalar üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkisinin (COVID-19'a yönelik tutumun aracılık ettiği) kabul edilebilir bir uyum indeksine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu COVID-19'un kaynakları, bulaşması, semptomları, belirtileri, prognozu, tedavisi, yönetimi ve önleyici tedbirleri hakkında yeterli bilgiye, olumlu bir tutuma ve iyi düzeyde uygulamalara sahipti. COVID-19'a yönelik bilgi düzeyi, COVID-19'a yönelik uygulamalar üzerinde hem doğrudan hem de tutumun aracılık rolüyle dolaylı etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 Salgını, Bilgi, Tutum, Uygulamalar, Sağlık ÇalışanlarıCOVID-19 Salgınının Hızlı Yükseliş Döneminde Sağlık Çalışanlarının Yeni Koronavirüse (Sars-Cov-2) Yönelik Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
 
The main purpose of this study is to evaluate the knowledge, attitudes and practices of healthcare professionals towards the novel coronavirus during the rapid rise of the COVID-19 epidemic and to determine the mediating effect of attitude on the effect of knowledge level on practices. Hospital-based cross-sectional research design was used in the study. The population of the study consisted of the healthcare workers of Istanbul Training and Research Hospital, which provides secondary healthcare services, and Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, which provides tertiary treatment, in Istanbul. Convenience sampling method was preferred in the study. The data were collected by the researchers themselves using the online questionnaire technique. The total number of questionnaires that were evaluated and used in the analysis of the data is 409. SPSS and AMOS package programs were used in the analysis of the data. Descriptive statistics, independent sample t-test, ANOVA test and structural equation modeling were applied to the data. The findings obtained with the structural equation analysis showed that the construct validity of the model was provided. In addition, the path analysis revealed that the direct and indirect impact of knowledge level about COVID-19 on practices towards COVID-19 (mediated by attitude towards COVID-19) has an acceptable index of fit. A great majority of the healthcare workers had sufficient knowledge, a favorable attitude and good practices about sources, transmission, symptoms, signs, prognosis, treatment, management and preventive measures of COVID-19. The knowledge level about COVID-19 has both a direct and indirect impact on practices towards COVID-19 through the mediating role of attitude.

Keywords: COVID-19 Outbreak, Knowledge, Attitudes, Practices, Healthcare WorkersTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn