Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 641
Toplam Ziyaret
: 3180174

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: Özel Sayı -6  Alan: Sosyal Bilimler

Majed Haj Mohammad
Arap Kurgusal Romanlarında Salgın Hastalık -Ebola-76 ve el-Vebâü’l-Cehennemî adlı Romanları Bağlamında-
 
Edebi roman, insanların hayatlarına ve yaşantılarına yön vermek ve toplumlarda meydana gelen değişim, dönüşüm ve olayları açıklamak için gerçek ve kurgusal konuları ele alır. Roman; geçmişi hatırlatır, şimdiki durumu tasvir eder ve geleceğe yön verir. Böylece geçmişte meydana gelmiş ya da gelecekte meydana gelecek olan çok sayıda gerçeğe ışık tutar. Romanları incelediğimizde insan toplumunun başına gelen, toplumun hareketliliğini felç eden, bireyler arsında sosyal bağları tehdit eden, salgının bulunduğu yerden yayılmaya başlayan korku ve başıboşluğun dizginini serbest bırakan afetleri ve salgın hastalıkları ele alan çok sayıda romanın olduğunu görmekteyiz. Bu tür romanların bu yönlerini ortaya koymak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bu araştırma salgın hastalığın tanımını yapmış ve bunun şiir, tiyatro, öykü ve roman gibi Arap edebi sanatları üzerindeki etkisini açıklamıştır. Bu çalışma özellikle salgın hastalık açısından roman sanatını araştırma ve incelemeyi konu edinmiştir. Bu çalışmada salgın hastalıkları ele alan Arapça romanları iki kısma ayırdık. Birincisi kayıt altına alınan gerçek olayları ele alan romanlardır. Örnek olarak “Ebola-76” adlı romanını inceledik. Bu roman salgın hastalığın ilk ortaya çıkışını, insanların bu hastalığa karşı tutumunu, bunun toplum üzerindeki olumsuz etkilerini ve ortaya çıkardığı huzursuzluk ve değişimleri, bu hastalığın yayılmasını durdurmak ve onu bitirmek için devletin aldığı önlemleri ele almıştır. İkincisi bilimsel kurgu romanlarıdır. Örnek olarak el-Vebâü’l-Cehennemî (Cehennem Vebası) adlı romanı inceledik. Bu roman gelecekte meydana gelme ihtimali bulunan sanal olayları yazmak için biraz gerçek olayları çok sayıdaki kurgu olaylarla birleştirerek ele almıştır. Bu roman Mısır şehirlerinin birinde ortaya çıkan Cehennem Vebası’nda söz etmektedir. Romanda neredeyse işler devlet kontrolünden çıkacak şekilde meydana gelen kapsamlı bir kaos anlatılmaktadır. Bu çalışmayla elde edilen neticeler sonuçta ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, roman, veba, kurgu, gerçek.Epidemic Disease in Arab Fiction Novels -In the Context of Novels named Ebola-76 and al-Vebâü'l-Cehennemî-
 
Literary novel deals with real and fictional issues to guide people's lives and lives and explain the changes, transformations and events that occur in societies. Novel; it reminds the past, describes the current situation and guides the future. Thus, it sheds light on a large number of facts that have occurred in the past or that will occur in the future. When we examine the novels, we see that there are many novels that deal with disasters and epidemics that happen to human society, paralyze the mobility of the society, threaten social ties among individuals, and start to spread from the place where the epidemic is located, releasing the bridle of the fear and unrest. This study was carried out to reveal these aspects of such novels. This research has described the epidemic disease and explained its effect on Arabic literary arts such as poetry, theater, story and novel. This study focuses on researching and analyzing novel art, especially in terms of epidemic disease. In this study, we divided Arabic novels that deal with epidemic diseases into two parts. The first one is the novels that address the real events recorded. As an example, we examined his novel "Ebola-76". This novel has addressed the first appearance of the epidemic disease, the attitude of people towards this disease, its negative effects on society, and the unrest and changes it caused, the measures taken by the state to stop the spread of this disease and end it. The second is scientific fiction novels. As an example, we examined the novel named al-Vebâü'l-Cehennemî. This novel tackled some real events by combining several fictional events to write virtual events that are likely to occur in the future. This novel speaks of Hell's Plague that originated in one of the Egyptian cities. The novel describes a comprehensive chaos that almost takes place from state control. The results obtained with this study are finally discussed.

Keywords: Literature, novel, plague, fiction, reality.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn