Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 610
Toplam Ziyaret
: 3180143

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 51  Alan: Sosyal Bilimler

Mustafa GÜL, Sertel ALTUN, Banu YÜCEL TOY
Anlamaya Dayalı Tasarım Uygulamasının (Ubd) Öğrencilerin Bilişsel ve Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi: T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Üzerine bir Çalışma
 
Bu araştırma, 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD) ile gerçekleştirilen öğretimin, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerine etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bu çalışmada karma yöntem benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019/2020 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ilinde sosyo-ekonomik düzeyleri orta seviyede öğrencilerin devam ettiği ortaokulun sekizinci sınıf düzeyinde eğitim gören 33’ü deney 32’si kontrol grubu olmak üzere iki sınıfın öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın nicel boyutunda akademik başarı testi kullanılmış, nitel boyutunda ise yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Nicel verilerin analizi karma ölçümler için çift yönlü varyans analizi (Mixed ANOVA), nitel verilerin analizi ise içerik analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda; UbD uygulamalarının öğrencilerin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerindeki akademik başarılarını mevcut programa göre daha fazla artırdığı belirlenmiştir. Öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşleri incelendiğinde uygulamanın öğrencilere; etkili öğrenme deneyimi sağlama, farklı bakış açıları edinme ve derse karşı olumlu tutum geliştirme noktasında duyuşsal ve bilişsel açıdan katkılar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın öğrencilerin, farklı öğretim süreçleri ile ilgili deneyim kazanmasını sağlayarak öğrenme süreçlerini geliştirmelerine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD), Öğretim Tasarımı, Öğrenci Görüşleri, T.C. İnkılap Tarihi ve AtatürkçülükImpact of Understanding by Design (Ubd) on The Students Cognitive and Affective Development: A Study on The History of Revolution and Kemalism Course
 
This research was carried out in order to determine the effects of Understanding by Design (UbD) on the cognitive and affective development of the students in the 8th grade Revolution History and Atatürkism course. Mixed method was applied in this study where quantitative and qualitative research methods were used together. The study group consisted of 33 students in the experimental and 32 students in the control group, who were eighth grade students of a secondary school in the 2019/2020 academic year in Kahramanmaraş. Academic achievement test was used in the quantitative dimension of the research and semi-structured interviews were conducted in the qualitative dimension. In the analysis of quantitative data, analysis of variance (ANOVA) for mixed measurements was applied and the analysis of qualitative data is carried out by means of content analysis. As a result of analyses, it was revealed that academic achievement of students in the group in which UbD was implemented was significantly higher than those in the control group in which ordinary curriculum was managed. When the opinions of the students about the application are examined, it has been concluded that UbD caused students have different perspectives and made them have positive attitudes towards the lesson. It has been concluded that it contributes to the students affectively and cognitively. It is thought that this study can facilitate learning processes by enabling students to gain experience in different teaching processes.

Keywords: Understanding Based Design (UbD), Instructional design, Revolution History and Ataturkism Course.Tam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn