Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1514
Toplam Ziyaret
: 2335592

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 54  Alan: Sosyal Bilimler

Duygu METİN, Hacer ARSLAN KALAY
Algılanan Destinasyon İmajının Turist Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistler Üzerine Bir Araştırma
 
Bu çalışmanın amacı, Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Van ilini ziyaret eden İranlı turistlerin algıladıkları destinasyon imajlarının turist memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu amaca doğrultusunda alandan elde edilen veriler anket tekniği ile analiz edilmiştir.Araştırmada destinasyon imajı, turist memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyetleri arasındaki etkileşimi belirlemek için basit ve çoklu regresyon testleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda İranlı turistlerin algıladıkları destinasyon imajının turist memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre destinasyon imajının alt boyutlarından olan fiyat ve alışveriş boyutu ile hizmet ve güvenlik boyutlarının turist memnuniyeti üzerinde etkisi olduğu fakat tarihi ve kültürel değerler boyutu, doğal güzellikler boyutu ve sosyal aktiviteler boyutunun turist memnuniyeti üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür. Aynı zamanda destinasyon imajının alt boyutlarından olan fiyat ve alışveriş boyutu ile hizmet ve güvenlik boyutlarının tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkisinin olduğu görülürken, tarihi ve kültürel değerler, doğal güzellikler ve sosyal aktiviteler boyutlarının tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Destinasyon imajı, memnuniyet, tekrar ziyaret etme niyetiThe Effect of Perceived Destination Image on Tourist Satisfaction and Revisit Intention: A Research on Iranian Tourists Visiting Van
 
The aim of this study is to reveal the effect of the perceived destination images of Iranian tourists visiting Van, one of the important tourism destinations of the Eastern Anatolia Region, on the satisfaction of the tourists and the intention to visit them again. For this purpose, the data obtained from the field were analyzed by questionnaire technique. In the study, simple and multiple regression tests were performed to determine the interaction between destination image, tourist satisfaction and revisit intention again. As a result of the analyzes, it was seen that the perceived destination image of Iranian tourists had an effect on the satisfaction of the tourists and the intention to visit again. According to the results of multiple regression analysis, price and shopping dimension, service and security dimensions, which are one of the sub-dimensions of destination image, have an effect on tourist satisfaction, but historical and cultural values dimension, natural beauty dimension and social activities dimension have no effect on tourist satisfaction. At the same time, it is seen that price and shopping dimension, which is one of the sub-dimensions of destination image, and service and security dimensions have an effect on the intention to visit again, while historical and cultural values, natural beauties and social activities dimensions have no effect on the intention to visit again.

Keywords: Destination image, satisfaction, revisit intentionTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn