Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1482
Toplam Ziyaret
: 2335560

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 54  Alan: Sosyal Bilimler

Erkan AYDIN, Faruk KAYMAN
Akademik Tartışma Modelinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Kaygılarına ve Sözlü Anlatım Öz Yeterlik Algılarına Etkisi
 
Bu araştırmada, akademik tartışma modelinin 8. sınıf öğrencilerinin konuşma kaygılarına ve sözlü anlatım öz-yeterlik algılarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada, karma araştırma yöntem desenlerinden biri olan açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın nicel boyutunda, “ön-test ve son-test kontrol gruplu” yarı deneysel desene; nitel boyutunda ise olgubilim desenine başvurulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 49 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 24’ü deney grubunda, 25’i ise kontrol grubunda yer almaktadır. Araştırmanın nicel verileri, Gündüz (2020) tarafından geliştirilen “Konuşma Kaygısı Ölçeği” ve Demir (2020) tarafından geliştirilen “Sözlü Anlatım Öz-yeterlik Algısı Ölçeği” ile; nitel verileri ise araştırmacılar tarafından hazırlanan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel veri analizinde, SPSS 20 analiz programı kullanılarak t-Testi ve iki yönlü ANOVA yapılmış; nitel veri analizinde ise NVivo 12 analiz programına başvurulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre akademik tartışma modeliyle ders işlenen deney grubu öğrencilerinin konuşma kaygıları, mevcut programla ders işlenen kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı derecede düştüğü ve sözlü anlatım öz-yeterlik algılarının da anlamlı derecede arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda öğrenciler, bu tartışma modeliyle işlenen derslerden sonra konuşma özgüvenlerinin arttığını, konuşma kaygılarının düştüğünü, daha güçlü iletişim kurabildiklerini, birbirlerine daha saygılı olduklarını, etkili konuşabildiklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Akademik tartışma, konuşma kaygısı, sözlü anlatım, öz-yeterlik algısıThe Effect of Accountable Talk Model on 8th Grade Students' Speech Anxiety and Perceptions of Verbal Expression Self-Efficacy
 
In this study, it was aimed to examine the effect of academic discussion model on 8th grade students' speech anxiety and verbal expression self-efficacy perceptions. Exploratory sequential design, one of the mixed research method designs, was used in the study. In this context, in the quantitative dimension of the research, "pre-test and post-test control group" quasi-experimental design; In the qualitative dimension, the phenomenological pattern was used. The study group of the research consists of 49 students. 24 of these students are in the experimental group and 25 are in the control group. The quantitative data of the study are based on the "Speech Anxiety Scale" developed by Gündüz (2020) and the "Verbal Expression Self-Efficacy Scale" developed by Demir (2020); Qualitative data were collected using the "Semi-Structured Interview Form" prepared by the researchers. In the quantitative data analysis of the study, using the SPSS 20 analysis program, t-Test and two-way ANOVA were performed; NVivo 12 analysis program was used for qualitative data analysis. According to the results of the study, it was observed that the speech anxiety of the experimental group students who were taught with the academic discussion model decreased significantly compared to the control group students who were taught with the current program, and their verbal expression self-efficacy perception increased significantly. In addition, as a result of the interviews with the students, the students stated that after the lessons taught with this discussion model, their speaking self-confidence increased, their speech anxiety decreased, they were able to communicate stronger, they were more respectful to each other and they were able to speak effectively.

Keywords: Accountable talk, speech anxiety, verbal expression, perception of self-efficacyTam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn