Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Telif Hakı
Bugünkü Ziyaret
: 125
Toplam Ziyaret
: 3311239

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2017 Cilt: 1  Sayı: 38  Alan: Sosyal Bilimler

Tuğba TÜZEMEN; Naif KARDAŞ; Seda KARDAŞ
AKADEMİK ÇELİŞKİ TEKNİĞİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞMA KAYGILARINA VE BAZI DEĞİŞKENLERE ETKİSİ
 
Bu araştırmanın amacı akademik çelişki tekniğinin 6. sınıf öğrencilerinin konuşma kaygılarına ve bazı değişkenlere etkisini tespit etmektir. Araştırmada ön test ve son test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Van ili İpekyolu ilçesindeki Şehit Koray Akoğuz Ortaokulunda 6. sınıfa devam eden 47 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Türkçe Konuşma Kaygısı Ölçeği” ve “Kişi Bilgi Formu” uygulanmıştır. Bu veri toplama araçlarından elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre akademik çelişki tekniği öğrencilerin konuşma kaygılarının düşürülmesinde Türkçe Öğretim Programı (2006) çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerden daha etkili bulunmuştur. Öte yandan; “cinsiyet”, “gelir durumu”, “kitap okuma durumu” , “sosyal çevrede konuşulan dil” , “ana dili”, “anne eğitim durumu”, “baba eğitim durumu”, değişkenlerine akademik çelişki tekniğinin istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Akademik çelişki tekniği, Konuşma kaygısı, DeğişkenlerTHE EFFECT OF THE ACADEMIC CONTRADICTION TECHNIQUE ON THE SPEECH ANXIETY OF 6th GRADE STUDENTS AND SOME VARIABLES
 
Abstract The aim of this research is to determine the effect of the academic contradiction technique on the speech anxiety of 6th grade students and some variables. In the study, experimental model with pre-test and post-test control group was used. The sample of the research consists of 47 students who educated on Şehit Koray Akoğuz Secondary School in the district of İpekyolu in Van province during the2014-2015 academic year. In the study, the "Turkish Speaking Anxiety Scale" and "Person Information Form" were used as data collection tool. The data obtained from these data collection tools were transferred to the computer environment and analyzed by SPSS packet program. According to the results obtained in the research, the academic contradiction technique was found to be more effective than the activities carried out within the framework of the Turkish Curriculum (2006). On the other hand; It was reached this results that the academic contradiction technique has not statistically significant effect on the "Gender", "income situation", "book reading situation", " spoken language in the social environment", "mother tongue", "mother education status", "father education status" variables.

Keywords: Keywords: Academic contradiction technique,Speech anxiety, VariablesTam Metin

Copyright 2023 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn