Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bugünkü Ziyaret
: 1163
Toplam Ziyaret
: 2692989

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2021 Cilt: 1  Sayı: 53  Alan: Sosyal Bilimler

Hasan KÖŞKER
Ahlat Halkının Ahlat ve Turizm Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
 
Bir destinasyonda sürdürülebilir turizmin gelişebilmesi yerel halkın turizm olayına katılması ile mümkün olabilmektedir. Yerel halkın turizm olayına yönelik algıları onların turizm olayına katılıp katılmamasında etkin rol oynamaktadır. Bu araştırmanın amacı; Ahlat’ta yaşayan yerel halkın “Ahlat” ve “turizm kavramına yönelik algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmek ve bu metaforları kategorik olarak sınıflandırmaktır. Söz konusu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi desenlerinden olgubilim deseni kullanılmış. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcılara “Bana göre Ahlat…. gibidir. Çünkü…”, “Bana göre turizm…. gibidir. Çünkü…” şeklindeki iki ifadeyi bir metafor kullanarak tamamlamaları ve o metaforu niçin tercih ettiklerini yazmaları istenmiştir. Araştırma kapsamında 28 Ekim 2020 - 7 Kasım 2020 tarihleri arasında 185 kişiye ulaşılmış ancak 137 kişiyle görüşme gerçekleşebilmiştir. Veri değerlendirme sürecinde eksik doldurulan, metafor yazılmayan veya üretilen metaforu niçin yazdıklarını açıklamayan 37 görüşme formu değerlendirilmemiştir. Geriye kalan 100 kişiye ait görüşme formu değerlendirmeye alınmıştır. Bu formlardaki veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Bulgular; katılımcıların “Ahlat” kavramına yönelik 57, “turizm” kavramına yönelik 59 farklı metafor ürettiklerini ortaya koymaktadır. Katılımcıların %36’sı Ahlat’ın tarihi ve kültürel algısına yönelik metaforlar üretmişleridir. “Ahlat” kavramına yönelik en çok tekrarlanan metaforlar; tarih, tarih ve kültür ile açık hava müzesi olmuştur. Diğer taraftan katılımcıların %33’ü turizmin ekonomik algısına yönelik metaforlar üretmişlerdir. “Turizm” kavramına yönelik en çok tekrarlanan metaforlar; para, seyahat, ekonomik kaynak, kalkınma ve keşif olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ahlat, turizm, yerel halk, metafor.The Metaphoric Perceptions of the People of Ahlat Towards the Concept of Ahlat and Tourism
 
The development of sustainable tourism in a destination is possible with the participation of local people in the tourism event. The perceptions of the local people about the tourism event play an active role in whether they participate in the tourism event or not. The purpose of this research; To determine the perceptions of the local people living in Ahlat towards the concept of "Ahlat" and "Tourism" through metaphors and to categorize these metaphors. Phenomenological design, one of the qualitative research method designs, has been used in line with this purpose. Research data were obtained using a structured interview form. Participants were asked to complete the two statements “For me Ahlat is…. like this. Because… “For me tourism is…. like this. Because…” by using a metaphor and write why they preferred that metaphor. Within the scope of the research, 185 people were reached between 28 October 2020 - 7 November 2020, but 137 people were interviewed. During the data evaluation process, 37 interview forms that were filled incompletely, did not write metaphors or did not explain why they wrote the produced metaphor have not been evaluated. Interview forms of the remaining 100 people were evaluated. The data in these forms were analyzed by content analysis technique. The findings reveal that the participants produced 57 different metaphors for the concept of "Ahlat" and 59 different metaphors for the concept of "tourism". 36% of the participants have produced metaphors for Ahlat's historical and cultural perception. The most repeated metaphors for the concept of "Ahlat" have been “history”, “history and culture” and “the open air museum”. On the other hand, 33% of the participants produced metaphors for the economic perception of tourism. The most recurring metaphors for the concept of “tourism” have been “money”, “travel”, “economic resource”, “development” and “exploration”.

Keywords: Ahlat, tourism, local people, metaphor.Tam Metin

Copyright 2022 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn