Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ISSN: 1302-6879
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Sık Sorulan Sorular Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler Açık Erişim Politikası

VAN ÖZEL SAYISI DUYURUSU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van özel sayısı için başvurularınızı bekliyor. 2021 yılının Nisan ayında yayınlanmasını planladığımız özel dosya, Van YYÜ Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi (BAP)’nin desteğiyle Van’ın işgalden kurtuluşunun 103. yılına ithafen hazırlanıyor. Van’ın bu ulvi gününü kutlarken bilimsel açıdan yeni yaklaşımlar getirmek, sosyal bilimler alanından gelecek farklı araştırma-inceleme yazılarıyla Van tarihine, kültürüne, sanatına katkı sunulması hedefleniyor. Van bağlamında nitelikli çalışmalara ev sahipliği yapacağına inandığımız bu dosya aynı zamanda BAP’ın desteğiyle Van’ın tarihi fotoğraflarından oluşacak bir seçkiye de ev sahipliği yapacak. Tüm disiplinlerden araştırmacılara ve yazılara açık olan, Van’ın özne olduğu bu özel dosyaya katkı sunmanızı bekliyoruz. Not: Gönderilen makaleler ilk olarak Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek, uygun bulunan çalışmalar önce alan editörüne sonra da konusunun uzmanı iki ayrı hakeme gönderilecektir. Makaleler, hakem raporlarına göre ret ya da kabul edilecektir. 2020 Nisan ayında yayımlanacak Van Özel Sayısı için makalelerinizi 1 ila 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz. Dergimizin “MAKALE YÜKLE” butonu söz konusu tarihlerde aktif olacaktır. NOT: Dergimizin normal periyodunda yayımlanan her sayısında en fazla 20 makale yayımlanmaktadır. Halihazırdaysa birçok makalenin süreci tamamlanmış veya devam etmektedir. Dergimizin Mart ve Haziran sayılarının kontenjanı da dolmuştur. Eylül sayısı için makale kabulü Nisan ayındaki özel sayının yayımlanmasından sonra başlayacaktır. Dolayısıyla özel sayı dışındaki normal periyoda makale kabulü kesinlikle kabul edilmeyecek olup yüklenen makaleler yazarlarına iade edilecektir.

Bugünkü Ziyaret
: 513
Toplam Ziyaret
: 1617119

Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan ithenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır.

Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Yıl:2020 Cilt: 1  Sayı: 50  Alan: Sosyal Bilimler

Erkan IŞIKTAŞ
5249 Numaralı Gümrük Tarife Defterine Göre Diyarbakır Gümrüğüne Getirilen Emtialar: Emtianın Cinsi, Vergisi ve Emtia-Fiyat İlişkisi
 
Osmanlı Devleti, merkeziyetçi yönetim anlayışı çerçevesinde idarî, askerî, siyasî, sosyal ve iktisadî yapılanmasını güçlü dinamikler üzerine tesis etmiştir. Devletin esas yönetim felsefini yansıtacak ve yerleştirecek olan bu dinamikler (kurum ve idareciler), merkez-taşra ilişkilerinin güçlendirilmesinin temel basamağını teşkil etmiştir. Devletin takip etmiş olduğu çeşitli politikaların topluma indirgenmesi ve uygulanmasında önemli görevi üstlenen bu dinamikler içerisinde ortaya çıkan aksaklık veya sorunlar idarî mekanizmanın işleyişini sekteye uğratmış, devleti alternetif çözüm yollarını aramaya itmiştir. Bu durumun Osmanlı gümrük rejimi için de geçerli olduğunu söylemek gerekir. Zira iktisadî ve ticarî hayatının temel dinamiklerini teşkil eden gümrük merkezlerinde görev yapan idarecilerle tüccarlar arasındaki sorunların zamanla -uygulamaya konan çözüm yollarına rağmen- giderek artması devleti, gümrük rejimi noktasında birtakım değişiklikler yapmaya itmiştir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti, vergi tayini noktasında gümrük merkezlerinde meydana gelen şikâyetleri ortadan kaldırmak ve gümrük muamelatında birlik sağlamak maksadıyla mal fiyatlarıyla gümrük resmini tayin eden tarifeler hazırlatmıştır. Hazırlanan tarife defterleriyle iç ticarette konu olan malların listeleri oluşturulmuş, kıymetleri biçilmiş ve alınacak vergiler tespit edilmiştir. 5249 numaralı gümrük tarife defteri de bunlardan birini teşkil etmektedir. Bu çalışmada; mevzu bahis olan tarife defterinden hareketle Müslim ve Gayrimüslim tüccarların Diyarbakır Gümrüğü’ne getirecekleri emtianın orgini, kıymeti, vergi dilimi ve hangi değerler arasında satışa sunulduğu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır Gümrüğü, vergi, emtia ve fiyat politikası.According to the Customs Tariff Book Number 5249, The Commodity Brought to Customs Dıyarbakır: Type of Commodity, Tariff And Commodity-Price Relationship
 
The Ottoman Empire built its administrative, military, political, social and economic structuring on strong dynamics within the framework of the centralized/centralist management approach. The dynamics (institutions and administrators), which would reflect and establish the basic management philosophy of the Empire, constituted the fundamental step of strengthening relations between the central-provincial. these dynamics assumed an important role in the transmission and implementation of various policies to the society by the state. But by the time of progress, the disruptions or problems that emerged within these dynamics, interrupted the functioning of the administrative mechanism and prompted the Empire to seek alternative solutions. We can also said that this situation is valid for the Ottoman customs regime. Because customs gates constituted the basic dynamics of the economic and commercial life. And problems between the administrators and the merchants who work in the customs centers, gradually increased and pushed the state to make some changes at the point of customs regime. In this context, the Ottoman Empire prepared tariffs that determine the prices of commodity prices and customs tax in order to eliminate complaints at customs centers and to provide unity in customs affairs. With tariff books prepared by the state, lists of goods subject to internal trade were created, their assets were estimated and taxes to be levied were determined. The customs tariff book numbered 5249 was one of them. In this study, based on the tariff book in question, the type, value, tax rate and values of goods that Muslim and non-Muslim merchants brought to Diyarbakir customs house, have been examined.

Keywords: Diyarbakır Customs, tax, commodity and price policy.Tam Metin

Copyright 2021 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. | Xdizayn